Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

datum: 19.06.2015

kategorija: Razpisi

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin za solastniški delež do 1819/10553-tin na nepremičnini - nezazidanem stavbnem zemljišču parc. št. 474/1 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak 2525-474/1-0).

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-49/2015  z dne 28.05.2015

 

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

 

 

1. Ime in sedež prodajalca – organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 

2. Opis predmeta prodaje:

Solastniški delež do 1819/10553-tin na nepremičnini - nezazidanem stavbnem zemljišču parc. št. 474/1 k.o. Ilirska Bistrica (ID znak 2525-474/1-0). Zemljišče se nahaja v območju naselja Ilirska Bistrica-stavbno zemljišče:pretežna namembnost za proizvodnjo-IB5-P5-PUP. Izhodiščna vrednost navedenega solastniškega deleža znaša 30.923,00 EUR oz. 17,00 EUR/m2. V ceno ni vštet 22 % DDV za nezazidana stavbna zemljišča. Kupec krije vse nastale stroške v postopku, kot so odmerjeni davek, stroške opravljene cenitve, stroške overitve, stroške vpisa v zemljiško knjigo idr..

 

3. Pogoji prodaje:

3.1. Delež na zemljišču se prodaja po načelu »videno - kupljeno« in kupec na zemljišču nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.

3.2. Ponudbo za nakup deleža na zemljišču lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe.

3.3. Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10 % izklicne cene za nepremičnini, na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine - zbiranje ponudb za prodajo deleža na parc. št. 474/1 k.o. Ilirska Bistrica«.

3.4. Ponudniku, ki na zbiranju ponudb ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino.

3.5. Z izbranim ponudnikom bo v roku 15 dni po opravljenem izboru sklenjena kupoprodajna pogodba. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Ilirska Bistrica pravico zadržati vplačano varščino.

3.6. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljenih zemljiščih v zemljiški knjigi, v skladu z določili kupoprodajne pogodbe.

3.7. Plačilo celotne kupnine (zmanjšano za vplačano varščino) v roku 8 dni od izdaje računa, ki ga izda Občina Ilirska Bistrica po sklenitvi pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. Kupnino poravna kupec skladno z izdanim računom na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, odprt pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.

 

4. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje vsebine in priloge:

4.1. Podatki o ponudniku:

a) Fizične osebe: ime in priimek, telefonska št., EMŠO, davčna št., št. TRR in naziv banke zaradi vračila varščine

b) Pravne osebe: naziv, telefonska št., matična št., davčna št., navedba zakonitega zastopnika oz. podpisnika pogodbe, št. TRR in naziv banke zaradi vračila varščine.

4.2. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene.

4.3. Ponudniki morajo priložiti:

- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije (za fizične osebe)

- kopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe)

- izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oz. izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu.

- potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od izhodiščne cene.

- fotokopijo davčne številke oz. ID za DDV.

- pisno izjavo o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb.

- izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe.

 

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine in priloge. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.

 

5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:

5.1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki. Najnižji znesek višanja izklicne cene v javni dražbi bo 200,00 EUR. Javna dražba za nepremičnini je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti postopku izbire najugodnejšega ponudnika je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku javnega zbiranja ponudb.

5.2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.

5.3. Občina Ilirska Bistrica lahko do sklenitve pravnega posla prekine oz. ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.

5.4. Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb.

5.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oz. imenovana komisija lahko s soglasjem župana ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

 

6. Rok za oddajo ponudbe, oblika in pogoji, pod katerimi morajo zainteresirani kupci predložiti ponudbo:

Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili in prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 08.07.2015, do 12.00 ure na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali svojo ponudbo oddajo neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za nakup deleža na parc. št. 474/1 k.o. Ilirska Bistrica«. Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter naslov.

Ponudbe, ki bodo na Občino Ilirska Bistrica prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.

 

7. Čas in kraj odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo dne 08.07.2015, ob 14.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica. V kolikor bo ponudnik na kuverti označil, da je ponudba poslovna skrivnost, sme prodajalec določiti, da postopek odpiranja ponudb ni javen.

Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Ilirska Bistrica.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb in pooblaščenci fizičnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje pri javnem izbiranju ponudb in na vpogled osebni dokument s fotografijo.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem zbiranju ponudb morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo.

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 15 dneh po javnem odpiranju ponudb.

 

8. Podrobnejše informacije:

Dodatne informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. št. 05 7141 361 (kontaktni osebi: Marko Tomažič ali Damijana Pugelj). Ogled zemljišč je možen po predhodnem telefonskem dogovoru.

 

Št. zadeve: 478-49/2015

Il. Bistrica, dne 09.06.2015

 

 

 

 

Občina Ilirska Bistrica

Župan

Emil Rojc

ar©tur