Povabilo k oddaji ponudbe: SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL OBČINE ILIRSKA BISTRICA V LETU 2015

datum: 28.04.2015

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe: SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL OBČINE ILIRSKA BISTRICA V LETU 2015

                                                                                                                                                             OBR -  02

NAROČNIK: OBČINA ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 14

625O ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 430-23/2015

Datum: 24.4.2015

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

                                                                                                                                                                            

Predmet javnega naročila:               SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL

OBČINE ILIRSKA BISTRICA

V LETU 2015

 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate svojo ponudbo za storitev.

 

1. Specifikacija naročila v tabeli - obrazec 4a pod zapored. št. 1 - Vzdrževanje vozil:

Vzdrževanje vozil - skrb za tehnično brezhibnost štirih (4) službenih vozil (osebna vozila), pregled se opravi vsakih 14 dni (po potrebi in na poziv naročnika lahko tudi na krajše obdobje), delo obsega: pregled olja, tekočin, gum, funkcionalnost vseh naprav; izvajalec je dolžan spremljati in opozoriti naročnika v primeru potrebe po popravilu ali odpravi nepravilnosti, da lahko naročnik pravočasno naroči popravilo, organizacija pranja in čiščenja vozil, skrb za redni tehnični pregled in opravljanje rednih servisov na vozilih, skrb za pravočasno zavarovanje, registracijo vozil, nakup vinjet, vodenje evidence o opravljenih kontrolah in morebitnih popravilih, vodenje evidenc na zahtevo naročnika.

 

2. Cena storitve »vzdrževanje vozil - skrb za tehnično brezhibnost službenih vozil» ne zajema cene storitve pranja, čiščenja vozil, menjave in centriranja pnevmatik, porabe materiala. V kolikor ponudnik nudi tudi te storitve, navede ceno in specifikacijo te storitve posebej v tabeli - obrazec 4a od zapored. št. 2 dalje.

 

Storitev se izvaja v obdobju od maj 2015 do 31.12.2015.

Plačilo se izvaja po mesečnih računih. Rok plačila je 30. dan od prejema računa.

 

Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR.

Ponudnik mora predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:

- podpisana  ponudba – obr. 3,

- izpolnjen in podpisan predračun – obr. 4 in 4a.

 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Cene so fiksne za leto 2015.

 

Vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Ponudnik izjavlja, da je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu.

Ponudba mora biti veljavna 30 dni .

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. Ponudb, ki ne bodo pripravljene ustrezno, naročnik ne bo obravnaval.

Informacije o izvedbi tega javnega naročila so dostopne na tel. 05 - 71 - 41 - 361.

Zadnji dan za postavljanje vprašanj je 7.5.2015 do 14:00 ure.

 

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do:

ura: 14:00

dne:  8.5.2015.

Ne glede na to se ponudba šteje za pravočasno v primeru, če jo je ponudnik oddal na pošto priporočeno do vključno 7.5.2015.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo vrnjene ponudniku.

 

Način oddaje:

Pisne ponudbe z oznako »SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL OBČINE ILIRSKA BISTRICA« naj ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi po faksu številka: 05 714 12 84 ali po el. pošti na naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si z oznako »SKRB ZA TEHNIČNO BREZHIBNOST SLUŽBENIH VOZIL OBČINE ILIRSKA BISTRICA« in podatki ter naslovom pošiljatelja – ponudnika.

 

Odpiranje ponudb NI javno.

 

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju pogojev ob smiselni uporabi ZJN-2 ponudil najnižjo ceno za skupno storitev.

Naročnik si pridržuje pravico, da NE izbere nobene ponudbe, kar še zlasti velja v primeru:

-           da nobena ponudba ne bi ustrezala zahtevam naročnika;

-          če bi ponujena cena presegla razpoložljiva sredstva naročnika;

-          v drugih utemeljenih primerih.

 

Naročnik bo ponudnike obvestil o izbiri predvidoma v 3 dneh od odločitve.

 

Dodatno:

Z izbranim ponudnikom bo podpisana pogodba za obdobje predvidoma od maja 2015 do 31.12.2015 z možnostjo podaljšanja za čas morebitnega začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Priloge:

1) ponudba

2) obrazec predračuna

 

3) Ponudbena cena 

                                                                                                          Župan

                                                                                              Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                      Emil Rojc, l.r.

 

 

ar©tur