Povabilo k oddaji ponudbe: DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA V LETU 2015

datum: 28.04.2015

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe: DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA V LETU 2015

                                                                                                                            OBR -  02

NAROČNIK:

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 014

625O ILIRSKA BISTRICA

Tel.: 05/714-13-61, Fax: 05/714-12-84

 

Datum: 24.4.2015

Številka: 430-26/2015

 

Javno naročilo v skladu s 5. odstavkom 24. člena Zakona o javnem naročanju

(ZJN-2, Ur. l. RS, št. 12/13-UPB, 19/14, 90/14-ZDU-1I)

(24. člen 5. odstavek: »Določbe tega zakona, razen določb 105.a do 107. člena tega zakona, se ne uporabljajo za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000 eurov brez DDV za blago in storitve in 40.000 eurov brez DDV za gradnje. Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednosti javnega naročila.«)

  POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Predmet javnega naročila:    

DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA V LETU 2015

 

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate svojo ponudbo za dobavo blaga.

 

Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Ponudnik zagotavlja fiksnost cen do konca leta 2015.

Predračun mora biti veljaven  30 dni.

Naročnik je dolžan plačati račun 30. dan od uradnega datuma prejema računa.

 

Ponudba mora vsebovati izpolnjene, priložene obrazce (OBR 3, 4, 4a, 5). V obrazec 4a vpisujete cene po produktih, skupni znesek pa nato vpišete v obrazec 4. Ponudbe NE dopolnjujte s svojimi prilogami. Obrazce vam lahko naročnik posreduje v elektronski obliki.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. Ponudb, ki ne bodo pripravljene ustrezno, naročnik ne bo obravnaval.

 

Dodatno:

-          dobava blaga poteka na osnovi posameznega naročila (naročilnica) s strani naročnika;

-          blago je potrebno dostaviti v dveh dneh po prejemu naročila;

-          z izbranim ponudnikom bo podpisana pogodba za dobavo čistilnega materiala za  obdobje do 31.12.2015;

-          možnost podaljšanja pogodbe z aneksom za čas morebitnega začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Informacije o izvedbi tega javnega naročila so dostopne na tel. 05/71 41 361.

Zadnji dan za postavljanje vprašanj je 7.5.2015 do 12:00 ure.

 

Način oddaje:

Pisne ponudbe z oznako »DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA« naj ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi po faksu številka: 05 714 12 84 ali po el. pošti na naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si z oznako »DOBAVA ČISTILNEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA« in podatki ter naslovom pošiljatelja – ponudnika.

 

Dopustnost alternativnih ponudb: NE

 

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do:

§  ura: 14:00

§  dne:  8.5.2015.

Ne glede na to se ponudba šteje za pravočasno v primeru, če jo je ponudnik oddal na pošto priporočeno do vključno 7.5.2015.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo vrnjene ponudniku.

 

Odpiranje ponudb NI javno.

 

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju pogojev ob smiselni uporabi ZJN-2 in ob upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14):

 

§  ponudil najnižjo ceno

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, kar še zlasti velja v primeru:

-          da nobena ponudba ne bi ustrezala zahtevam naročnika;

-          če bi ponujena cena presegla razpoložljiva sredstva naročnika;

-          v drugih utemeljenih primerih.

 

Naročnik bo ponudnike obvestil o izbiri predvidoma v 3 dneh od odločitve.

 

Priloge:

1) obrazec 3 - ponudba

2) obrazec 4 - predračun

3) obrazec 4 a

4) obrazec 5 - izjava o izpolnjevanju pogojev

 

 

 

                                                                                                          Župan

                                                                                              Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                       Emil Rojc, l.r.

 

 

ar©tur