Centralni vrtec v Ilirski Bistrici 1. in 2. faza – nakup opreme

datum: 27.05.2014

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  Na podlagi prve točke 32. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,16/2008,19/2010, 18/2011, 43/2012, Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 12/2013) naročnik Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila »CENTRALNI VRTEC V ILIRSKI BISTRICI 1. IN 2. FAZA – NAKUP OPREME«.  

Predmet javnega naročila je dobava in montaža opreme.Dela obsegajo:

· pripravljalna dela, organizacija, ureditev in varovanje začasnega skladiščenja opreme;

· nabava in vgradnja celotnega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;

· izdelava ali najem in koriščenje, montaža in demontaža vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj (če je to potrebno) ipd.;

· prevoz, raztovarjanje in skladiščenje na gradbišču ter notranji transport na gradbišču;

· zaključna dela na gradbišču, z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

· čiščenje objekta, kar zadeva izvajalčevo delo, in sicer med izvedbo del in primopredajo opreme; ·       popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca / dobavitelja;

· kompletna dokumentacija, skladno z veljavno zakonodajo, predpisi;

· morebitna neopredeljena dela.  

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, delne ali variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.  

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: http://www.enaročanje.si/.  

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 10 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb.  

Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije ponudnik sam ne glede na končni rezultat javnega naročila.  

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila ter mora veljati najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb.  

Vašo ponudbo in garancijo za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 09.07.2014 do 09:00 ure po lokalnem času na naslovu Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, sejna soba.  

Naročnik izrecno opozarja ponudnika, da če bo ponujena vrednost presegla finančna sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago in predvideno oceno investicije, oziroma če naročnik ne bo pridobil ustreznega sofinanciranja iz državnega in občinskega proračuna oziroma donacij, si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega razpisanih del oz. spremembe dinamike izvajanja del. Pogodba bo sklenjena z odložnim pogojem in bo realizirana v celoti samo v primeru, da bo naročnik zagotovil ustrezno sofinanciranje, sicer se obseg del lahko zmanjša brez dodatnih obveznosti naročnika. Naročnik zaradi tega ne prevzema kakršnihkoli povečanj stroškov, zaradi spremembe količin, dinamike gradnje ali drugih stroškov oziroma pribitkov. Naročnik lahko, skladno z 80. členom ZJN-2, kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila, ali v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, ali po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Občina Ilirska Bistrica kot naročnik ne prevzema nobene odgovornosti v primeru neizpolnitve odložnega pogoja.  

S spoštovanjem, 

Župan, Emil Rojc, l. r.

 

Razpisna dokumentacija (.docx)

Razpisna dokumentacija (.pdf)

Popis del - sprememba

Dispozicija

Zunanja igrala

Oznaka naročila na Portalu javnih naročil je JN6000/2014, z dne 27.05.2014.

 

ar©tur