Javni natečaj za odgovornega urednika glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

datum: 25.04.2013

kategorija: Razpisi

Javni natečaj za odgovornega urednika glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

Občina Ilirska Bistrica: Publicist VII/I - Odgovorni urednik glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«


- objava: 25.4.2013

- rok za prijavo: 8 dni

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB3, 65/2008 ZJU-D), 22. člena Odloka o glasilu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 14, 7.2.2008) in v skladu z določbami Zakona o medijih (uradno prečiščeno besedilo, Zmed-UPB1, Ur. l. RS, št. 110/2006), Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ponovno objavlja

Javni natečaj za odgovornega urednika glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

 

1. Kandidat mora v vlogi navesti in predložiti naslednja dokazila:

 • ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva, državljanstvo;
 • izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
 • pisno izjavo o zaključku šolanja, z navedbo naziva končane šole, smerjo in datumom zaključka in dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe;
 • navedba poklica, za katerega je usposobljen;
 • naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja in dokazilo o zaposlitvi (v primerih, če je kandidat zaposlen);
 • dokazilo o referencah s področja novinarskega dela (oziroma o objavah v medijih vpisanih v razvid medijev);
 • kratek življenjepis;
 • kratko vizijo oz. izhodišča za programsko zasnovo glasila;
 • pisno izjavo, da je poslovno sposoben;
 • pisno izjavo, da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja;
 • pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • pisno izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 • pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, če dokazil k vlogi ne predloži sam.

 

2. Kandidat mora poleg zakonskih pogojev, ki jih urejajo predpisi delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri,
 • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
 • izkušnje s področja novinarskega dela,
 • poznavanje uporabe računalnika.
 • ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

3. Izbrani kandidat bo opravljal predvsem naslednje naloge:

 • zagotavljanje rednega izhajanja glasila, vključno v elektronski obliki in sodelovanje v vseh fazah nastajanja glasila,
 • skrb za vsebinsko in vizualno aktualnost glasila, sodelovanje pri oblikovanju občinskega glasila, internih glasil, publikacij,
 • spremljanje dogajanja v občini in izbor tem ter priprava člankov, tudi zahtevnejših
 • celoten pregled nad glasilom,
 • delo odgovornega urednika,
 • vodenje uredništva,
 • sklicevanje sej uredniškega odbora,
 • skrb za izvajanje in spoštovanje kodeksa novinarske poklicne etike ter druge naloge v skladu z Zakonom o medijih,
 • priprava letnega finančnega načrta za izdajanje glasila in potrebnih postopkov oddaje javnih naročil za grafično pripravo in tisk glasila, sodelovanje pri pripravi proračuna in zaključnega računa z delovnega področja,
 • oblikovanje in urejanje občinske spletne strani (urednik spletnega portala), ki zajema tudi objave na spletni strani, oblikovanje in objave kataloga informacij javnega značaja, objavo občinskih predpisov z oblikovanjem baze podatkov, skrb za redno posodabljanje vsebin spletnega portala, zasnovo vsebin in profesionalno pripravo tekstov na način, da so obiskovalcem razumljive in dostopne, kontaktiranje, usklajevanje in pridobivanje informacij za potrebe občinskega spletnega portala od urednikov spletnih strani posameznih zavodov, društev in drugih, katerih vsebine se predstavljajo na portalu občine in sodelovanje pri razvoju spletnega portala,
 • stiki z javnostmi po pooblastilu,
 • posredovanje informacij javnega značaja po pooblastilu,
 • spremljanje zakonodaje iz svojega področja in obveščanje odgovornih pri izvajanju programov in nalog.

 4. Publicist VII/1 - odgovorni urednik glasila Bistriški odmevi je strokovno-tehnično delovno mesto v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica, v Uradu župana, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, šifra DM J017087.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje na področju občinskih glasil.

Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog župana.

Odgovornemu uredniku traja mandat štiri leta.

Delovno mesto je prosto.

Zaposlitev ni redna. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za dobo štirih let, s polnim delovnim časom in občasno z začasno prerazporeditvijo delovnega časa, ali kot z zunanjim pogodbenim izvajalcem, po imenovanju odgovornega urednika s sklepom občinskega sveta.

4. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za javni natečaj za odgovornega urednika glasila občine«, na naslov:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni stani Občine Ilirska Bistrica, www.ilirska-bistrica.si.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po sprejeti odločitvi.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

5. Informacije o izvedbi javnega natečaja so dostopne na tel.št. 05 71 41 361 in prek el. pošte: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

Številka: 030-1/2013

Datum: 22.3.2013

                                           Občina Ilirska Bistrica

                                           ŽUPAN

                                           Emil ROJC, l.r.

 

 

ar©tur