Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2012

datum: 03.02.2012

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 9. člena  Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011), Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/2008, z dne 05.02.2008) in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/2011, z dne 29.12.2011) objavlja

 

                                                                       JAVNI RAZPIS

                                     ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE

PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2012

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2012.

 

Predmet javnega razpisa so naslednji programi v skupni višini do 74.996 EUR:

 • Sklop I: dejavnost kulturnih društev (A-L); do    41.401 EUR;
 • Sklop II: sofinanciranje gostovanj kulturnih programov v Ilirski Bistrici (M1); do 11.591 EUR;               
 • Sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2); do: 3.519 EUR;
 • Sklop IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3); do  8.279 EUR;
 • Sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih ali drugih podobnih svečanostih (M4); do  4.409 EUR;
 • Sklop VI: sofinanciranje publikacij (N); do   5.797 EUR.

 

V sklopu št. II: (sofinanciranje gostovanj) (M1) se za gostovanja domačih društev izven meja naše občine nameni največ 3.312 EUR, pri čemer se iz tega sofinancira prevoze na koncerte Primorska poje, Zlata jesen, Tabor pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in reviji pihalnih godb Kraške godbe. Zbori udeležbe na navedenih prireditvah ne smejo prijavljati tudi v Sklop I ali katerikoli drugi programski sklop. Ostala sredstva se namenijo za organizacijo gostovanj društev, ki imajo sedeže izven meja naše občine na prireditvah v naši občini.

 

V sklopu št. IV: sofinanciranje posameznih programov v javnem interesu (M3) se sofinancira prireditev Premska srečanja do višine 2.068 EUR, od katerih se do višine 1.036 EUR nameni kot nagrada za najboljše literarno delo.

 

V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih ali drugih podobnih svečanostih (M4) se sofinancira naslednje prireditve in sicer največ do navedenih zneskov:

 • Dan upora proti okupatorju do:     878 EUR,
 • Prvi maj – praznik dela do:         1.771 EUR,
 • Dan državnosti do:                         880 EUR,
 • Dan samostojnosti do:                 880 EUR.

 

Do sredstev iz tega razpisa ne bodo upravičeni:

 • prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, ki so financirani ali sofinancirani iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica;
 • prijavitelji kulturnega programa ali njegovega posameznega dela, za katere je bil posebej objavljen javni razpis in so že sofinancirani s strani Občine Ilirska Bistrica.

 

2. POGOJI IN MERILA

Na razpis se lahko prijavijo:

 • kulturna društva,
 • ostala društva in zavodi, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
 • zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
 • javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
 • samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt.

 

Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica (lahko tudi sekcijo),
 • da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih zavodov ali javnih skladov,
 • da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,
 • imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
 • imajo urejeno evidenco o članstvu,
 • da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
 • da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica,
 • posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,
 • posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat,
 • da bodo v letu 2012 v Domu na Vidmu v dogovoru z Občino Ilirska Bistrica (poziv društvom oziroma izvajalcem, z dne 03.01.2012) izvedli prireditev (predstavitev, delavnice,…). 

 

Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 5. člena Pravilnika za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

 

Izbrani izvajalci kulturnega programa po tem razpisu so dolžni:

 • na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala Občina Ilirska Bistrica.
 • Občini Ilirska Bistrica izročiti po tri (3) izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka Knjižnice Makse Samsa Ilirska Bistrica.
 • uskladiti termine programov z območno izpostavo JSKD Ilirska Bistrica, v izogib prirejanja kulturnih dogodkov istočasno na več lokacijah.

V primeru neizpolnjevanja pogojev se izbranim izvajalcem sredstva ne izplačajo.

 

V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

 

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAV

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Prijava mora vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBR-izjava in OBR-finančna realizacija ter ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavitelj prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji (zadostujejo priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih prilog).

 

4. NAČIN  IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 09.03.2012 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

Na ovojnici prijavitelj navede: »PRIJAVA na javni razpis KULTURA 2012 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

5. KRAJ IN ČAS, KJER SE DVIGNE RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

6. ODPIRANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Odpiranje prijav bo predvidoma dne 12.03.2012 ob 12.00 uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila petčlanska komisija (v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma do konca maja 2012 in nato pozvani k sklenitvi pogodb. Če komisija ugotovi, da so prispele prijave na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da prijave v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se ta zavrže kot nepopolna.

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2012 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 71 12 333.

 

Številka: 410-21/2012                                                                                                                                       

Datum:  10.01.2012

                                                           

                                                                                                              ŽUPAN

                                                                                                           Emil Rojc

Razpisna dokumentacija

Obrazci

ar©tur