Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnega gospodarjenja z divjadjo

datum: 26.10.2011

kategorija: Razpisi

 

Na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo (Ur.list RS, št. 75/2011, z dne 24.09.2011), Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. list  RS, št. 16/04, 120/06-odl. US in 17/08), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik št. 04/06) objavlja Občine Ilirska Bistrica

 

                                                                         JAVNI RAZPIS

                    za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo

 

1.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, kot sledi:

 

1. Biomeliorativne ukrepe:

 • vzdrževanje pasišč s košnjo, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
 • postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež,

 

2. Biotehnične ukrepe:

 • krmljenje divjadi,
 • obdelovanje krmnih njiv,

 

3. Tehnične ukrepe:

 • nabavo preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, ki so namenjena zlasti za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih,
 • nabavo in postavitev prometnih znakov »divjad na cesti« ali preventivnih silhuet divjadi.

 

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

 

2.    OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,
 • ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v Občini Ilirska Bistrica,
 • ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,
 • ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

 

3.    MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini. V primeru, da se sredstva ne porabijo, se ostanek sredstev enakomerno porazdeli med izbrane vlagatelje.

 

4.    VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev je 3.399,00 evrov.

 

5.    ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.

 

6.    RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 08.00 do 14.30 ure, ob sredah pa do 17.00 ure, do izteka prijave na razpis. Vloga mora biti izdelana skladno z razpisno dokumentacijo.

 

7.    NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS

Upoštevane bodo popolne prijave izpolnjene na obrazcu razpisne dokumentacije, ki bodo prispele po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica do vključno do 07. novembra 2011, do 09.00 ure.

Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z obvezno navedbo:

 • Ne odpiraj – vloga na javni razpis - Sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo,
 • Ime lovišča na katerega se vloga nanaša

Nepravočasne in nepravilno opremljene vloge bodo zavržene.

 

8.    ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PRISPELIH VLOG

Odpiranje vlog bo dne 07. novembra 2011, v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Odpiranje vlog ni javno.

 

9.    ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Zavržene bodo vloge:

 • ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa,
 • ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:

 • tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.

 

10.    DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Vse dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu na tel. št.:  05 / 71 12 315, osebno pri Tanji Šajina ali na elektronskem naslovu: .

 

Številka: 410-187/2011

Datum: 18.10.2011

                                                                                              OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                            ŽUPAN

                                                                                                           Emil Rojc

 

Razpisna dokumentacija - divjad

ar©tur