Javna dražba za oddajo garaže v najem

datum: 14.10.2011

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica v skladu s 26., 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), od 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 3528-40/2010/7 z dne 27.01.2011 objavlja

 

 

                                                                    JAVNO DRAŽBO

                                                            za oddajo garaže v najem

 

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,  6250 Ilirska Bistrica.

 

2. Predmet javne dražbe:

Predmet javne dražbe je oddaja garaže v najem na naslovu Župančičeva ulica 1 (ob stanovanjski hiši), Ilirska Bistrica v izmeri 27 m2 .

 

3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Izklicna cena predmeta javne dražbe je mesečna najemnina v višini 16,07 EUR (brez DDV). Ob enaki ponujeni ceni-najemnini imajo prednost pri najemu prebivalci na naslovu Župančičeva ulica 2 in 4, Ilirska Bistrica. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najnižji znesek višanja 5,00 EUR.

 

4. Kraj in čas javne dražbe:

Javna dražba bo potekala v četrtek, 03.11.2011, ob 13.00 uri, v prostorih Krajevne skupnosti Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica. Ponudniki morajo posredovati prijavo s priloženimi dokazili (glej točka 5) na enega izmed spodaj navedenih naslovov najkasneje do 03.11.2011 do 12.00 ure:

  • Občina Ilirska Bistrica (Sprejemna pisarna), Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
  • e-naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si,
  • fax št. 05 -71 41 284.

 

5. Višina varščine in številka računa:

Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana na račun Občine Ilirska Bistrica, odprt pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna, številka: 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za oddajo garaže v najem« do dne 02.11.2011 do 12.00 ure. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju (najemniku) vračunana v najemnino, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne.

 

6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:

  • Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe z območja Republike Slovenije oz. z območja države članice EU.
  • dokazilo o plačilu varščine, na katerem je razvidna vrednost in namen ter številko transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine,
  • potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva navedeno potrdilo; v primeru, da takšnega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo o plačanih davkih in prispevkih v letu 2011),
  • potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade transakcijskega računa (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v državi članici enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske fizične osebe; v primeru, da takega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa,
  • notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
  • fotokopija osebnega dokumenta (npr. osebna izkaznica, potni list, potrdilo  o državljanstvu),
  • davčno in matično številko ter telefonsko številko oziroma številko mobilnega telefona.

V primeru neizpolnjenosti zgoraj navedenih pogojev, pristop na javni dražbi ni mogoč.

 

7. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

- Garaža se odda v najem z najemno pogodbo za določen čas 5 let. Najemnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške. Garaža se odda v najem v dejanskem stanju. Najemnik lahko opravi le tista dela na objektu, za katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca. Z vlaganji najemnik ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičnini. V garaži je prepovedano hranjenje nevarnih snovi.

- Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba za najem garaže v 15 dneh po končani dražbi. V primeru, da dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. Najemnina se začne obračunavati z dnem zapisnika upravnika o predaji objekta ter  podpisa najemne pogodbe. Najemnina se usklajuje enkrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem letu.

- Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

- Javna dražba se opravi ustno v slovenskem jeziku.

- Dražbo bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana.

- Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno 03.11.2011 do 12.00 ure, prijavil na dražbo ter predložil potrebna dokazila (navedena pod 8. točko).

- Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka.

- Javna dražba za garažo je končana, ko predsednik komisije trikrat ponovi isto najvišjo ceno in jo nobeden od udeležencev javne dražbe ne zviša pred tretjim izklicem. Po končani  trikratni izklicani ceni, predsednik komisije javne dražbe razglasi ceno in najugodnejšega dražitelja, ki ga pozove k podpisu najemne pogodbe.

- Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe in o njih takoj odloči komisija.

- Župan ali komisija s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Ugovor proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe.

 

8. Informacije:

Za dodatne informacije lahko pokličete v času uradnih ur na Občino Ilirska Bistrica, telefonska številka: 05-71 12 319 ali 05-71 12 320.

 

                                                                                               

                                                                                    OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                      ŽUPAN

                                                                                                    Emil Rojc

ar©tur