Javna dražba za prodajo nepremičnin

datum: 14.09.2011

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Ur. l. RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-54/2011 z dne 28.7.2011 ter sklepov št. 46503-7/2005 in 46503-26/2005 z dne 29.9.2005 objavlja

 

                                                                          Javno dražbo

                                                                za prodajo nepremičnin

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel. št. 7141-361, faks 7141-284.

2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin po metodi javne dražbe.

3. Opis predmetov prodaje:

a) prodaja nepremičnine parc. št. 393/7 – travnik v izmeri 172 m2 k.o. 2524 Trnovo (ID znak: 2524-393/7-0),                                                                                                                                                                  

b) prodaja nepremičnine parc. št. 1691/0 – stanovanjska stavba v izmeri 90 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica (ID znak: 2525-1691/0-0),

c) prodaja nepremičnine parc. št. 1088/1 – njiva v izmeri 244 m2, k.o. 2525 Ilirska Bistrica (ID znak: 2525-1088/1-0).

Javna dražba se izvede za vsako nepremičnino posebej.

4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja:

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod a) je izklicna cena 3.096,00 EUR (brez vključenih davkov). Dražitelji lahko dvigajo ceno za najnižji znesek višanja 50,00 EUR.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod b) je izklicna cena 2.538,00 EUR (brez vključenih davkov). Dražitelji lahko dvigajo ceno za najnižji znesek višanja 50,00 EUR.

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje pod c) je izklicna cena 6.881,00 EUR (brez vključenih davkov). Dražitelji lahko dvigajo ceno za najnižji znesek višanja 50,00 EUR.

5. Način in rok plačila kupnine: Kupnino za nepremičnino pod a) oz. b) oz. c) poravna kupec na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna, v 8 (osmih) dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.

6. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v sredo, 19.10.2011, ob 14. uri, v prostorih Krajevne skupnosti Ilirska Bistrica (Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica), Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Ponudniki morajo osebno ali po pošti na Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava ter potrebna dokazila (pod 8. točko) morajo prispeti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, najkasneje do 19.10.2011, do 12. ure.

7. Višina varščine: Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini 10 % izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščina mora biti nakazana do dne 17.10.2011 do 12. ure. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun št. 01238-0100016470, s pripisom »plačilo varščine za javno dražbo za nepremičnino pod a) oz. b) oz. c)«. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. V primeru, da interesent plača varščino za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe in se javne dražbe ne udeleži, se varščina ne povrne.

8. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najpozneje 2 uri pred pričetkom dražbe (do 19.10.2011 do 12. ure) predložiti:

 • izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni, oz. fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe),
 • matično in telefonsko številko,
 • notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
 • dokazilo o plačilu varščine iz katerega je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa ter priložena celotna številka transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine,
 • potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR),
 • potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke).

9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:

 • Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno 19.10.2011 do 12. ure, prijavil na dražbo ter predložil potrebna dokazila (navedena pod 8. točko).
 • Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.
 • Dražbo bo vodila komisija imenovana pri županu.
 • Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba.
 • Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
 • Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno.
 • Če dražitelj, ki se je pravočasno prijavil na dražbo ter predložil dokazila navedena pod 8. točko odstopi od dražbe, varščina zapade v korist občine.
 • Izklicna vrednost stvarnega premoženja se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne dražbe, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.
 • Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe).
 • Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
 • Vse stroške povezane s pravnim poslom (vključno z davkom) plača kupec.
 • Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupoprodajnih pogodb ne bodo upoštevane.
 • Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino.

10. Informacije: Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Ilirska Bistrica, tel. št. 7112 324.

11. Opozorilo: Župan ali komisija s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti.

 

 

                                                                                                                Občina Ilirska Bistrica                                                                                                                                                       Župan                                                                                                                                                                 Emil Rojc

 

 

ar©tur