Razpis prostega delovnega mesta RačunovodjaVII/2-III

datum: 13.09.2011

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica: Računovodja VII/2-III v Oddelku za gospodarstvo in finance

 

 

- objava: 13.9.2011

- rok za prijavo: 5 dni

 

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB3, 65/2008 ZJU-D) in 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, 79/06-ZZZPB-F, 46/07 Odl US, 103/07 in 45/08-ZArbit), Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

 

objavlja prosto strokovno tehnično delovno mesto Računovodja VII/2-III, v Oddelku za gospodarstvo in finance v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica, za nedoločen čas.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visoka strokovna izobrazba oziroma prva bolonjska stopnja ekonomske smeri;
 • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj; poznavanje uporabe računalnika;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi delovnega prava.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Delovno področje:

 • priprava in izdelava finančnega načrta krajevnih skupnosti
 • izvrševanje  finančnega  načrta in poročanje za krajevne skupnosti
 • vodenje poslovnih knjig za krajevne skupnosti
 • usklajevanje terjatev in obveznosti
 • priprava načrta prihodkov in drugih prejemkov ter  načrta odhodkov in drugih izdatkov krajevnih skupnosti
 • evidentiranje prispelih in izdanih računov krajevnih skupnosti
 • pripravlja ustrezne knjigovodske listine za računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov in transakcij
 • sodelovanje  pri  izvajanju postopkov javnih naročil za krajevne skupnosti in sicer na področjih oziroma nalogah, ki niso vključene pri drugih oddelkih občinske uprave
 • sodelovanje pri pripravi pogodb in drugih listin, potrebnih za izvajanje izvrševanja proračuna krajevnih skupnosti ter spremljanje pravilnost izvajanja pogodb
 • kontroliranje knjigovodskih listin kot podlage za obveznost uporabnika, ter preverjanje obstoja obveznosti in pogojev, pod katerimi obveznost zapade v plačilo
 • priprava in izdelava zaključnega računa, polletnega poročila in vmesnih poročil za krajevne skupnosti
 • priprava in izdelava premoženjske bilance za krajevne skupnosti
 • priprava analiz, informacij, poročil, statističnih pregledov in drugih podlag za   odločanje v krajevnih skupnostih
 • zbiranje in urejanje podatkov z delovnega področja  ter vodenje evidenc za krajevne skupnosti
 • spremljanje predpisov s svojega delovnega področja
 • sodelovanje pri pripravi odlokov in drugih aktov z računovodsko finančnega področja krajevnih skupnosti
 • koordiniranje med nadzorniki porabe proračunskih sredstev krajevnih skupnosti (računsko sodišče, proračunska inšpekcija, notranja kontrola) in predsedniki krajevnih skupnosti ter sodelovanje pri pripravi ustreznih pojasnil odmikov, kadar je to potrebno
 • opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje, direktorja občinske uprave in župana

 

Prednost pri izbiri bodo imeli:

 • kandidati, ki so že delali na področju računovodstva proračuna oziroma za proračunske uporabnike
 • kandidati, ki imajo znanje in veščine za to delo, kot so: natančnost, sistematičnost, dobre organizacijske sposobnosti, vztrajnost.

 

Prijava mora vsebovati:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. pisno izjavo kandidata, da:

je državljan Republike Slovenije, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 

4. pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 3.  točke iz uradnih evidenc.  

 

Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje v točki 1. in 2. navedenih pogojev, ali pa poda izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz prejšnjega odstavka iz centralne kadrovske evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas  s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za prosto delovno mesto Računovodja VII/2-III″, na naslov:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http//www.ilirska-bistrica.si/.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom.

Informacije o izvedbi javne objave daje Andreja Derenčin, tel. 05 -  71 41 361.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Številka: 110-52/2011

 

 

                                                                                               OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                                ŽUPAN

                                                                                                           EMIL ROJC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ar©tur