Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »MALA JUŽNA 2011« v Občini Ilirska Bistrica

datum: 01.07.2011

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja na podlagi določil  Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 (Ur. l. RS, št. 7/2011, z dne 04.02.2011)

 

                      Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve

                                    »MALA JUŽNA  2011« v Občini Ilirska Bistrica

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »MALA JUŽNA  2011« v Občini Ilirska Bistrica.

Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 3.400,00 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v občini Ilirska Bistrica.

Rok za izvedbo prireditve je v času med 15.08.2011 in 31.08.2011.

Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave tega javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

Prijava mora  biti oddana v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti izpisano:  »Ne odpiraj – MALA JUŽNA  2011«.

Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo prispele do petka, dne 15.07.2011, do 09.00 ure, priporočeno po pošti na naslov:  Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali  bodo do tega roka vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo v petek, dne 15.07.2011, ob 10.00 uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri predvidoma obveščeni v roku trideset (30) dni od odpiranja prijav.

Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osem (8) dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet (5) dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se s sklepom zavržejo.

Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih vlagateljev. Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na tel. št. 05/71 12 315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: .

 

Številka: 410-174/2011

Datum: 21.06.2011

                                                        

                                                                                     Župan

                                                                                    Emil Rojc                

   Razpisna dokumentacija_Mala južna 2011                     

ar©tur