Objava prostega uradniškega delovnega mesta za določen čas "Svetovalec III v oddelku za gospodarsko infrastrukturo"

datum: 18.03.2011

kategorija: Razpisi

 

Številka: 110-16/2011                                                                                                                                                Datum: 18.3.2011

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                                                                                                                 BAZOVIŠKA CESTA 14                                                                                                                                                     6250 ILIRSKA BISTRICA

 

ZADEVA: JAVNA OBJAVA

 

Rok za prijavo: 5 dni

 

Na podlagi 3. odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 – UPB3, 65/2008 ZJU-D), OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja prosto uradniško delovno mesto za določen čas:

 

                     SVETOVALEC III V ODDELKU ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO,

v Režijskem obratu v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica.

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 2 let s polnim delovnim časom.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje;

 • najmanj visoka strokovna izobrazba upravne ali ekonomske smeri;
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
 • usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • poznavanje uporabe računalnika;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi delovnega prava.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat znanosti.

 

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz splošnega upravnega postopka, ga mora v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS št. 24/06 Uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovno področje obsega predvsem:

 • pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevanih gradiv s predlogi ukrepov,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji in vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
 • opravljanje drugih del in nalog podobne zahtevnosti.

 

Od kandidatov se pričakuje, da so pri svojem delu samoiniciativni in samostojni, natančni in dosledni ter zadane naloge izvajajo v skladu s postavljenimi roki in navodili.

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. pisno izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,                                                                                                                                 - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,                                                 - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 

4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 3.  točke iz uradnih evidenc.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami in poznanjem delovnega področja.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokumentacije in na podlagi osebnega razgovora s kandidati.

 

Pri izbiri kandidata bodo upoštevane samo pravočasno prispele in popolne prijave.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 2 let s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pravice mu bodo določene glede na uradniški naziv Svetovalec III. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo prostega uradniškega delovnega mesta Svetovalec III v Oddelku za gospodarsko infrastrukturo, Režijski obrat« na naslov:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http//www.ilirska-bistrica.si/ in pri Zavodu RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

 

Informacije o objavi prostega delovnega mesta daje Andreja Derenčin, tel.št. 05 71 41 361, el. pošta: .

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

                                                                                                              OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                                                                                                                                           ŽUPAN                                                                                                                                                  EMIL ROJC

ar©tur