Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v Občinski upravi Občine Ilirska Bistrica

datum: 13.12.2010

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica: Občinski redar, v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica, za nedoločen čas

 

Objava: 13.12.2010

Rok za prijavo: 8 dni

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v Občinski upravi Občine Ilirska Bistrica

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba,
 • najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog občinskega redarja in za uporabo pooblastil občinskega redarja,
 • predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za V. stopnjo izobrazbe,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog občinskega redarja in za uporabo pooblastil občinskega redarja in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za V. stopnjo izobrazbe. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedeno usposabljanje in preizkuse v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnim uslužbencih in v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi.

Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti najkasneje v roku šestih mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Dokler izbrani kandidat ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za pridobitev naziva občinski redar ter strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za V. stopnjo izobrazbe, opravlja dela na tem delovnem mestu kot občinski redar - pripravnik.

 

Delovno področje obsega predvsem:

 • nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa, zakonu o varstvu javnega reda in miru ter po občinskih predpisih,
 • vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih,
 • neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška,
 • izdajanje odredb v skladu s predpisi občine,
 • opravljanje drugih nalog s področja občinskega redarstva,opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

 

Prijava mora vsebovati naslednje pisne izjave:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer      izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,                                                                                                                                                                        2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,   3. izjavo o znanju uradnega jezika,                                                                                                                               4. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če jo kandidat ima),                                          5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če jo kandidat ima),                                   6. izjavo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog občinskega redarja (če jo kandidat ima),                                                                                                                                                               7. izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za V. stopnjo izobrazbe (če jo kandidat ima),                                                                                                                                      8. izjavo o znanju dela z računalnikom,                                                                                                                        9. izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,                                                                                           10. izjavo kandidata, da:                                                                                                                                                           - je državljan Republike Slovenije,                                                                                                                             - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,     
       - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,                                                                                                                                     11. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini  Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 10. točke iz uradnih evidenc drugih organov. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu občinski redar opravljal v nazivu občinski redar III, z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, terensko delo pa na celotnem območju občine Ilirska Bistrica. Delovni čas na delovnem mestu občinski redar je neenakomerno razporejen, delo je večizmensko, v gibljivem, nestalnem urniku.

 

Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. V izbirnem postopku se bo presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in ustnega razgovora.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za delovno mesto občinski redar«, na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi javnega natečaja na spletni strani Občine Ilirska Bistrica in v prostorih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Območni enoti Ilirska Bistrica.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

Informacije o izvedbi objave javnega natečaja dobite na tel. št. 05/71 41 361, Andreja Derenčin.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Številka: 110-99/2010

 

                                                                                                  Občina Ilirska Bistrica                                                                                                                                                         Župan                                                                                                                                                                                Emil Rojc

 

ar©tur