Objava javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta »Vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo«

datum: 24.11.2010

kategorija: Razpisi

 

Številka: 110-76/2010

Datum: 24.11.2010

 

ZADEVA: OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA

Rok za prijavo: 8 dni

 

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007, 65/2008), OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, delovno mesto na položaju:

 

VODJA ODDELKA ZA GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO

 ki se opravlja v nazivu višji svetovalec I ali višji svetovalec II, v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje;

 • Najmanj visoka strokovna izobrazba gradbene ali druge ustrezne smeri;
 • najmanj 5 leti delovnih izkušenj, oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv;
 • usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • strokovni izpit iz upravnega postopka,
 • poznavanje uporabe računalnika;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat znanosti.

Izbrani kandidat mora najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje za imenovanje v naziv, predpisano v skladu s 89. členom  Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 - UPB3 in 65/2008 ZJU-D), razen v primeru, da ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave).

 

Delovno področje obsega predvsem:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi;
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • samostojna priprava zahtevanih analiz,  razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevanih gradiv;
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

Od kandidata se pričakuje:  natančnost, doslednost, sistematičnost, dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. pisno izjavo kandidata, da:

 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 

4. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz 3.  točke iz uradnih evidenc.

 

Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu opravljal v nazivu višji svetovalec I ali II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za delovno mesto  Vodja Oddelka za gospodarsko infrastrukturo« na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http//www.ilirska-bistrica.si/.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dne izbire kandidata.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si/.

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Andreja Derenčin, tel.št. 05 71 41 361, el. pošta: .

 V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

                                                                           ŽUPAN OBČINE  ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                EMIL ROJC

 

ar©tur