Povabilo k oddaji ponudbe za upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Ilirska Bistrica, investicijskega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica in tekočega vzdrževanja stanovanj in poslo

datum: 06.09.2010

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe za upravljanje stanovanj, poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Ilirska Bistrica, investicijskega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica in tekočega vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica do 31.12.2010,

POVABILO IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008 in 19/2010, v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnosti, ki so predmet razpisa, in ima za opravljanje teh dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

Ponudba mora biti podana na obrazcih, pripravljenih v ponudbeni dokumentaciji, v skladu s temi navodili. 

Za oddajo naročila se v skladu z 24. čl. ZJN-2 izvede postopek oddaje naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

V kolikor naročnik ne pridobi nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe bo v postopek vključil pogajanja.


Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za dodatne gradnje odda (skladno z določili 1. in 2. točke 6. odstavka 29. člena ZJN –2) izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe oz. ponudbe, vključno z morebitnimi popusti.

Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega predvidenih del v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev (tudi do 30% ali več). Izbrani izvajalec v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od ponudnikov.

 

Razpisna dokumentacija

Seznam stanovanj

Predračun

ar©tur