Javni razpis za kadrovske štipendije Občine Ilirska Bistrica za šolsko oz. študijsko leto 2010/2011

datum: 30.07.2010

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 12. člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovskih štipendij (Uradne objave glasila Bistriški odmevi, št. 13, leto 2, 30.12.2009), objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA KADROVSKE ŠTIPENDIJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA

ZA ŠOLSKO OZ. ŠTUDIJSKO LETO 2010/2011

 

 

1. Občina Ilirska Bistrica razpisuje kadrovske štipendije za šolsko oz. študijsko leto 2010/2011 za naslednje programe in smeri izobraževanja:

 

1 štipendija: doktor medicine,

1 štipendija: diplomirani inženir radiološke tehnologije,

1 štipendija: profesor matematike in fizike,

2 štipendiji: profesor kitare, profesor klarineta, profesor trobente, profesor pozavne 

                      profesor violončela, profesor violine,

1 štipendija: diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok,

1 štipendija: profesor slovenskega in nemškega jezika oziroma profesor slovenskega in

                       angleškega jezika (prednost ima profesor slovenskega in nemškega jezika),

1 štipendija: diplomirani gradbeni inženir (univ. program ali visokošolski program oz. 

                       bolonjska 1. stopnja),

1 štipendija: diplomirani inženir vodarstva in komunalnega inženirstva (univ. program oz.

                        bolonjska 1. stopnja),

2 štipendiji: diplomirani inženir strojništva (univ. program ali visokošolski program oz.

                      bolonjska 1. stopnja),

1 štipendija: gradbeni tehnik,

1 štipendija: elektrotehnik,

1 štipendija: strojni tehnik.

 

2. Na razpis se lahko prijavi oseba s statusom dijaka ali oseba s statusom študenta, ki se izobražuje po dodiplomskih oziroma podiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo. Štipendije so namenjene rednim dijakom in študentom.

 

3. Pogoji za uveljavitev pravice do štipendije:

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,

- imeti mora stalno prebivališče na območju občine Ilirska Bistrica,

- kandidat ne sme prejemati druge štipendije (ob prijavi na javni razpis mora izpolniti posebno izjavo, ki se nanaša na prejemanje drugih štipendij; na izjavi mora navesti tudi kje oziroma pri katerem delodajalcu je še zaprosil za štipendijo),

- ob prvem vpisu v prvi letnik srednje šole ne sme biti starejši/a od 17 let oziroma ob prvem vpisu  v prvi letnik dodiplomskega izobraževanja starejši/a od 21 let,

- ne sme biti v delovnem razmerju oziroma ne  sme opravljati samostojne registrirane dejavnosti,

- za štipendijo za srednjo šolo mora imeti kandidat povprečje ocen vseh predmetov zaključnega razreda osnovne šole najmanj tri oziroma povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri,

- za štipendijo za dodiplomski študij mora imeti v zadnjem letniku srednje šole povprečje ocen vseh predmetov zaključnega letnika srednje šole najmanj tri in na maturi mora doseči najmanj 70% vseh možnih točk,

- kandidat, ki se prijavlja na javni razpis za štipendijo za nadaljnje letnike dodiplomskega izobraževanja ali podiplomskega izobraževanja mora imeti povprečje ocen posameznih predmetov v preteklem študijskem letu najmanj 7.

 

4. Na javni razpis se prijavijo kandidati s pisno vlogo, ki je del razpisne dokumentacije ter ji priložijo naslednjo dokumentacijo (razpisna dokumentacija je na voljo v sprejemni pisarni ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica) :

- fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,

- fotokopijo potrdila o stalnem prebivališču,

- izjavo, da ne prejema druge štipendije (priloga vloge),

- izjavo, da ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti (priloga  

  vloge),

- dokazilo o učnem uspehu preteklega šolskega oz. študijskega leta,

- potrdilo o doseženem uspehu na maturi,

- potrdilo o vpisu v šolskem oz. študijskem letu 2010/2011,

- dokazilo o materialnem stanju družine – odločbo o odmeri dohodnine za leto 2009,

- potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 2009 in

- kratek življenjepis. 

 

5. Rok za oddajo prijav je do vključno 30.09.2010.

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi za dodelitev štipendije.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odločitve komisije.

 

6. Prijave z zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali oddajte v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na kuverti navedite »Javni razpis kadrovskih štipendij za študijsko leto 2010/2011«.

 

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 7112 333.

 

 

Številka:110-30/2010                                                                                                                                       

Datum: 19.07.2010                                                    

                                                                                       OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                         ŽUPAN

                                                                                     Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.

 

 

ar©tur