Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »MALA JUŽNA 2010« v Občini Ilirska Bistrica

datum: 28.04.2010

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja na podlagi določil  Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 1/2009, z dne 09.01.2009) in  določil  Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 7/2010, z dne 29.01.2010) naslednji

 

                            Javni razpis za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve

                                            »MALA JUŽNA  2010« v Občini Ilirska Bistrica

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »MALA JUŽNA  2010« v Občini Ilirska Bistrica.

Občina Ilirska Bistrica sofinancira prireditev v višini do 3.400,00 evrov.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v občini Ilirska Bistrica.

Rok za izvedbo prireditve je v času med 15.08.2010 in 31.08.2010.

Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki je od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta  14,  6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

Prijava mora  biti oddana v zapečateni ovojnici in ustrezno označena. Na prednji strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne odpiraj – MALA JUŽNA  2010«.

Obravnavane bodo tiste pisne prijave, ki bodo prispele do petka, dne 14.05.2010, do 09.00 ure, priporočeno po pošti na naslov:  Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali  bodo vložene neposredno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo v petek, dne 14.05.2010, ob 10.00 uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri predvidoma obveščeni v roku trideset (30) dni od odpiranja prijav.

Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osem (8) dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet (5) dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.

Merila za izbor najboljšega ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije.

Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na tel. št. 05/71 12 315, kontaktna oseba: Tanja Šajina ali po elektronski pošti: .

 

Številka: 410-129/2010

Datum: 15.04.2010

                                                       

                                                                                        Župan

                                                                          Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.

ar©tur