Javni razpis za sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del

datum: 30.03.2010

kategorija: Razpisi

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/2010, z dne 29.01.2010)  ter Pravilnika o sofinanciranju diplomskih in podiplomskih del (Bistriški odmevi, uradne objave št. 13, z dne 30.12.2009) objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del

 

1.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del izdelanih oziroma katerih zagovor je bil opravljen v koledarskem letu 2009.

 

2.    POGOJI

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- imeti mora državljanstvo Republike Slovenije,

- imeti mora stalno prebivališče v občini Ilirska Bistrica,

- diplomo mora izdelati oziroma zagovor opraviti v preteklem koledarskem letu,

- diploma mora biti izdelana v slovenskem jeziku, če pa je v tujem jeziku, je potrebno

  ob  prijavi na javni razpis predložiti tudi prevod besedila v slovenskem jeziku,

- diploma mora biti ocenjena najmanj z oceno 8,

- da prijavitelj diplome ni bil štipendist Občine Ilirska Bistrica.

 

3.   ZAHTEVANA VSEBINSKA PODROČJA DIPLOME

Diploma mora biti vsebinsko povezana s pospeševanjem razvoja v občini Ilirska Bistrica s poudarkom na razvojnih prioritetah, ki zajema naslednja področja:

- pospeševanje gospodarskega razvoja v občini Ilirska Bistrica,

- urbanizem in prostorsko planiranje,

- človeški viri in socialno okolje v občini Ilirska Bistrica,

- ekologija in varstvo okolja v občini Ilirska Bistrica,

- naravna in kulturna dediščina v občini Ilirska Bistrica

  ter ostale za razvoj občine pomembne vsebine.

 

4.   MERILA IN KRITERIJI  

Posamezna diploma se ocenjuje glede na sledeče kriterije:  

            - strokovnost,

            - aktualnost predstavljene problematike,

            - izvedljivost predlagane rešitve,

            - razvojna naravnanost.

 

5. VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO IN ŠTEVILO DIPLOM, KI SE JIH SOFINANCIRA

Namenjenih je 1.000 evrov sredstev za sofinanciranje petih diplomskih oziroma podiplomskih del izdelanih oziroma katerih zagovor je bil opravljen v koledarskem letu 2009.

 

6.   VSEBINA PRIJAVE

Prijava na javni razpis mora biti izdelana na obrazcu Prijava na javni razpis za sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del, ki je sestavni del javnega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.

 

7.   ZAHEVANA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija, ki jo mora prijavitelj poleg izpolnjene prijave predložiti:

            - tiskan izvod diplome v eni izmed enostavnejših vezav,

            - besedilo diplome v elektronski obliki,

- dokazilo o opravljenem zagovoru diplome oziroma potrdilo o diplomiranju iz  

  katerega je razvidna ocena prijavljene diplome,

            - potrdilo o stalnem prebivališču (ni obvezno),

            - fotokopija osebnega dokumenta,

            - fotokopija transakcijskega računa,

            - prevod besedila v slovenskem jeziku, če je diploma napisana v tujem jeziku,

- izjavo, da lahko Občina posreduje izvod izročene diplome Knjižnici Makse Samsa

   Ilirska Bistrica,

- izjavo, da dovoljuje Občini v primeru sofinanciranja diplome, da lahko v okviru

  svojega delovanja uporablja vsebino diplome.

 

8.   NAČIN  IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV

Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 30.04.2010 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

 

Na ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje diplomskih in podiplomskih del – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden priimek in ime ter naslov prijavitelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

9.   KRAJ IN ČAS, KJER SE DVIGNE RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

10.  ODPIRANJE PRIJAV  IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Odpiranje prijav bo dne 03.05.2010 ob 12.00 uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju diplomskih in podiplomskih del), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odpiranja prijav. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi, da so prispele vloge na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

 

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, Oddelek za družbene dejavnosti,

tel. 71 12 333.

Številka:410-121/2010                                                                                                                                                      Datum:  22.03.2010

                                                                                  OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                   ŽUPAN

                                                                                Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.

ar©tur