JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2010

datum: 19.03.2010

kategorija: Razpisi

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi 18. člena Odloka o priznanjih Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/2000, z dne 9.5.2000) objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ILIRSKA BISTRICA

ZA LETO 2010

 

Občina Ilirska Bistrica vabi občane, krajevne skupnosti, podjetja, zavode, društva, združenja, organizacije in skupnosti, da predložijo predloge kandidatov za priznanja Občine Ilirska Bistrica za leto 2010.

Občina Ilirska Bistrica podeljuje naslednja priznanja, ki jih lahko prejmejo posamezniki, podjetja, zavodi, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti:

1.   ZLATA PLAKETA Občine Ilirska Bistrica se podeljuje za  življenjsko delo na posameznem področju, posamezne vrhunske dosežke, izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih. Zlata plaketa Občine Ilirska Bistrica se podeljuje tudi za najmanj petnajst let dela in sodelovanja, s čimer so predlagani kandidati prispevali k izboljšavam za posamezna področja, tako da so s svojim neposrednim delom pripomogli k avtonomiji posameznega strokovnega področja; prispevali k razvoju in obogatitvi posameznega področja z aktivnim sodelovanjem; prispevali k utrjevanju človekovih pravic in dostojanstva; prispevali k napredku na področju zdravstvene in socialne problematike; za raziskovalno, umetniško, vzgojno, izobraževalno in publicistično delo, ki ima poseben pomen za razvoj posamezne vrste dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

2.   SREBRNA PLAKETA Občine Ilirska Bistrica se podeljuje za najmanj pet let dela na posameznih področjih, s čimer so predlagani kandidati prispevali k splošnemu napredku strokovnosti; dokazali kvalitetno in strokovno delo z rezultati na posameznem področju; prispevali k tehnični in drugi izboljšavi določene stroke; izkazali dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter poslovanja, kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti; dosegli uspehe pri odpiranju na nove trge in odpiranju novih delovnih mest; za delo na raziskovalnem, umetniškem, vzgojnem, izobraževalnem in publicističnem področju ter na področju zdravstvene in socialne problematike ali na humanitarnem področju, ki ima poseben pomen za razvoj posamezne vrste dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica.

3.   BRONASTA PLAKETA Občine Ilirska Bistrica se podeljuje za spodbudo za nadaljnje delo kandidatom, ki svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, stvaritvami na knjižnem, likovnem, glasbenem področju, posebnim naporom in prizadevanji dosegajo uspehe in rezultate na raznih področjih življenja in dela, ki imajo velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.

4.   SPOMINSKA PLAKETA Občine Ilirska Bistrica se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo ob njihovih pomembnejših jubilejih.

 

Predlogi za podelitev priznanj Občine Ilirska Bistrica morajo vsebovati:

  • za posameznike: pomembnejše življenjske podatke in utemeljitev predloga;
  • za podjetja, zavode, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti: ime, dejavnost in sedež ter utemeljitev predloga;
  • navedbo, katero od priznanj naj bo kandidatu podeljeno.

 

Predlogi morajo biti oddani v zaprti ovojnici z oznako "Ne odpiraj - priznanja Občine Ilirska Bistrica".

Predloge za podelitev priznanj lahko predlagatelji oddajo osebno ali po pošti. Predlogi za podelitev priznanj morajo na naslov prispeti najkasneje do 15. aprila 2010, do 11.00 ure. Predloge je potrebno do navedenega roka predložiti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

 

Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku "4. junij".

 

Upoštevali bomo samo popolne predloge, ki bodo oddani v razpisnem roku. Komisija lahko pozove predlagatelja k morebitnemu dodatnemu pojasnilu predloga. Vse informacije v zvezi s tem razpisom dobijo predlagatelji pri Tatjani Urbančič, Občina Ilirska Bistrica, tel. 05 71 41 361, el. pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

                                                            Občina Ilirska Bistrica

ar©tur