Javni razpis VIZITA 2010

datum: 01.03.2010

kategorija: Razpisi

 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 1/2009, z dne 09.01.2009) in  Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 7/2010, z dne 29.01.2010) Občina Ilirska Bistrica objavlja

 

Javni razpis

za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve

»Vizita 2010« v Občini Ilirska Bistrica

 

 

I. Predmet javnega razpisa

je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditve »Vizita 2010« v Občini Ilirska Bistrica, katere namen je ohranjanje tradicionalnega običaja, ki se je v Občini Ilirska Bistrica izvajal do leta 2003.

 

II. Višina sofinanciranja

Občina Ilirska Bistrica bo sofinancirala prireditev v višini do 6.300,00 evrov .

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije in društva ter pravne in fizične osebe s sedežem v občini Ilirska Bistrica, ki so registrirane za izvajanje prireditev.

 

III. Kraj in čas izvedbe prireditve

Prireditev »Vizita 2010« se izvede v sklopu prireditev organiziranih ob občinskem prazniku. Kraj osrednje prireditve je v Ilirski Bistrici, na območju Bazoviške ceste, Cankarjeve ulice ali Trga Maršala Tita.

Rok za izvedbo osrednje prireditve je sobota, 5. junija 2010. 

 

IV. Vsebina prijave

Prijave morajo biti oddane na razpisni dokumentaciji, ki jevlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica www.ilirska-bistrica.si.

Prijava mora  biti oddana v zapečateni kuverti oz. ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani kuverte oz. ovitka mora biti izpisano:  "Ne odpiraj – Javni razpis - Vizita 2010«.

Prijava mora prispeti do petka, dne 19.03.2010, do 10.00 ure v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Komisija bo obravnavala prijave, ki bodo pravilno opremljene in bodo prispele pravočasno.

Prijave bo ocenila tričlanska komisija, ki jo je imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Odpiranje prijav bo 19.03.2010, ob 12.00 uri. Odpiranje prijav ni javno. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku osem (8) dni od odpiranja prijav.

 

V. Program prireditve

Program prireditve mora vsebovati:

1.      vsaj tri tradicionalno okrašene vozove s konjsko vprego, v programu ne smejo sodelovati moderna prevozna sredstva,

2.      vsi nastopajoči na vozovih morajo biti opravljeni tradicionalno,

3.      vsaj tri stojnice na katerih bodo lokalna turistična ali kulturna društva ali posamezniki izdelovali cvetje iz krep papirja in ga brezplačno nudili obiskovalcem,

4.      kulturno zabavni program z glasbeno skupino in nastopom vsaj ene odrasle in vsaj ene otroške folklorne skupine ter pevskega zbora, v katerem se bo prepletala zgodovinsko-etnološka in turistična nit.

 

VI. Namen prireditve

Spodbujanje inovativnega pristopa k poustvarjanju tradicionalnih običajev in njihov prenos na otroke in mlade, poudarjanje identitete kraja, obogatitev celovite turistične ponudbe Občine Ilirska Bistrica.

Prireditev mora biti brezplačna (brez vstopnine). Podrobnejši pogoji so razvidni v razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Ilirska Bistrica, kontaktna oseba: Tanja Šajina, tel. št. 71 12 315  ali  na elektronskem naslovu: .

 

    ŽUPAN

Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon.

 

Datum: 17.02.2010

Številka: 410-82/2010

ar©tur