Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva

datum: 17.07.2009

kategorija: Razpisi

Pogoji in razpisna dokumentacija za podelitev koncesije za izvajanje predšolske vzgoje in varstva v Občini Ilirska Bistrica

 Občina Ilirska Bistrica na podlagi Zakona o vrtcih – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 100/05,25/08), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l .RS, št. 16/07, 36/08), Odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Ur. L. RS, št. 49/2009) v Občini Ilirska Bistrica in Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur. objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 40/08, Ur. l. RS, št. 31/99, Ur. objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.06.2006), objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV KONCESIJE
ZA IZVAJANJE PROGRAMA PREDŠOLSKE VZGOJE IN VARSTVA1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na območju Občine Ilirska Bistrica.

Občina Ilirska Bistrica bo koncesijo podelila zasebnemu vrtcu ali zasebniku, drugem zavodu, gospodarski družbi in drugim pravnim ali fizičnim osebam, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov in hkrati izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,

 • pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid),

 • ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa (pojasnilo: v kolikor bo vrtec deloval po sprejetem Kurikulumu za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, ni potrebno posebej pridobiti navedenega pozitivnega mnenja),

 • bo zagotovil opremljenost v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08),

 • zagotavlja ob podelitvi koncesije takšne prostorske pogoje, ki omogočajo najmanj 3 m2 notranje igralne površine na otroka
 • ,
 • bo zagotovil strokovno usposobljene delavce v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08),

 • ima letni delovni načrt,

 • izvaja oziroma bo izvajal dnevni program,

 • bo pri oblikovanju cene programa upoštevan sklep Občinskega sveta številka: 41404-4/2003 z dne 2.10.2003 o oblikovanju cen predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica oziroma vsakokratni veljavni sklepi Občinskega sveta Občine ilirska Bistrica o oblikovanju cen in upoštevani primerljivi stroški programa predšolske vzgoje in varstva.


 • Koncesija se podeli za določen čas za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja. Predviden pričetek izvajanja koncesije je 01. 09. 2009.

  Koncesija se podeli za en kombinirani oddelek.


  2. POGOJI ZA PRIJAVO NA RAZPIS

  Na razpis se lahko prijavi zasebni vrtec ali zasebnik, drug zavod, gospodarska družba in druga pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene za izvajanje javno veljavnih programov.

  Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki morajo biti priložena pri prijavi:
 • akt o ustanovitvi

 • dovoljenje Ministrstva za šolstvo in šport za opravljanje dejavnosti – vpis v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja (pojasnilo: ponudnik lahko v razpisni dokumentaciji priloži vlogo, s katero je zaprosil za vpis v razvid in izjavo, da bo najkasneje do 30.9.2009 dostavil dokaz o vpisu v razvid),

 • pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje o ustreznosti programa (pojasnilo: v kolikor bo vrtec deloval po sprejetem Kurikulumu za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, ponudniku ni potrebno posebej dostavljati navedenega pozitivnega mnenja)

 • izjavo, da bo zagotovil ustrezne strokovne delavce, ki imajo predpisano izobrazbo,

 • izjavo, da bo zagotovil ustrezne poslovne prostore ter opremo, ki ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca, pri čemer mora ponudnik zagotavljati ob podelitvi koncesije takšne prostorske pogoje, ki omogočajo najmanj 3 m2 notranje igralne površine na otroka,

 • letni delovni načrt in poslovni načrt,

 • izjavo, da bo izvajal najmanj 9 urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov,

 • izvod pisne informacije za starše, s katero predstavlja program, ki ga bo izvajal ter vsebino metode dela,

 • izjavo, da bo pri oblikovanju cene programa upoštevan sklep Občinskega sveta številka: 41404-4/2003 z dne 2.10.2003 o oblikovanju cen predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica oziroma veljavni sklepi Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o oblikovanju cen in upoštevani primerljivi stroški programa predšolske vzgoje in varstva.


 • 3. MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA

 • Ocena objekta in prostora – največ 30 točk. Ocenjuje se funkcionalnost objekta, velikost prostorov za izvajanje programa, velikost zunanjih površin, namenjenih izvajanju programa, varnost (tehnično varovanje), dostop in parkirna mesta.

 • Nadstandardni program do 20 točk. Ocenjuje se program, ki je obsežnejši in kvalitetnejši, kot ga določa predpis ter časovno daljše opravljanje dejavnosti, kot ga predvideva dnevni program.

 • Število oddelkov v posameznem okolišu do 15 točk. Ocenjuje se število oddelkov, ki jih ponudnik nudi glede na potrebe oziroma število otrok v posameznem razpisanem obdobju.

 • Predlagana lastna cena programa, do 10 točk, Najugodnejša lastna cena programa dobi najvišje število točk, ostale sorazmerno nižje število točk.

 • Lokacija vrtca – največ 10 točk. Večje število točk dobi ponudnik, ki bo dejavnost opravljal v središču posameznega območja.

 • Rok pričetka izvajanja javne službe – največ 10 točk. Ocenjuje se odstopanje od dneva pričetka izvajanja, ki je v razpisu določen. Za vsakih 10 dni nad določenim rokom dobi ponudnik eno točko manj.


 • 4. Svojo ponudbo morajo ponudniki oddati v zaprti kuverti ter na prvi strani imeti oznake – NE ODPIRAJ – KONCESTIJA VRTEC – in navedenega naslovnika, na zadnji strani pa navedenega pošiljatelja. Ponudniki lahko ponudbo oddajo v glavni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica ali pošljejo po poti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.

  5. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele v glavno pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, najkasneje do ponedeljka, dne 27.7.2009, do 11.00 ure.

  6. Komisija v roku 8 dni po odpiranju ponudb oceni ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje na podlagi postavljenih meril. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika. Po končanem postopku, na predlog komisije, občinska uprava v roku 8 dni izda odločbo o izbiri koncesionarja. Izbrani koncesionar sklene koncesijsko pogodbo s koncedentom najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.

  7. Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.

  8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v glavni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, ali jo zahtevajo po e-pošti na naslov: mirjam.hafner-urbancic@ilirska-bistrica.si. Razpisna dokumentacija bo na voljo na uradni spletni strani občine: www.ilirska-bistrica.si.

  9. Informacije o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo na Občini Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, pri Mirjam Hafner Urbančič, na tel. št. 05/71-41-361, vsak delavnik od 8.00 do 11.00 ure.

              OBČINA ILIRSKA BISTRICA


  RAZPISNA DOKUMENTACIJA

   

  ar©tur