Obvestilo o končanem natečajnem postopku

datum: 23.08.2022

kategorija: Razpisi

Datum: 12. 8. 2022    

 

ZADEVA: OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU     

Na podlagi 1. odstavka 63. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE,, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb v nadaljevanju ZJU), 24. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, 139/2006 in 104/10, v nadaljevanju Uredba), Občina Ilirska Bistrica obvešča, da je postopek javnega natečaja za zasedbo uradniškega delovnega mesta Svetovalec za področje urejanja prostora v Oddelku za gospodarsko infrastrukturo v Občinski upravi Občine Ilirska Bistrica, ki je bil objavljen dne 10. 6. 2022 spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si in Zavoda za zaposlovanje RS pod registrsko številko prijave OM45815 (Obr.PDM-1 Zavoda RS za zaposlovanje), končan. V izvedenem postopku je bil izbran kandidat.   

Neizbrani kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega natečaja, imajo pod nadzorom uradne osebe pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev, in v gradiva izbirnega postopka (2. odst. 24. člena Uredbe).    

Informacije o izvedbi javnega natečaja so dostopne na tel. št. 05/71 12 300, el. pošta: tajnistvo@ilirska-bistrica.si.      

 

ŽUPAN

Občine Ilirska Bistrica

Emil ROJC

ar©tur