Razpis za delovno mesto ravnatelja

datum: 18.03.2022

kategorija: Razpisi

Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad, Podgrad 99 b,6244 Podgrad na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 7. seji Sveta zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad, dne 23.2.2022,

 

razpisuje delovno mesto

 RAVNATELJA.

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 – ZUJF,57/12 – ZPCP-2D,2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1.9.2022. Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa. Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi  kratek življenjepis.

 

Prijavo z dokazili kandidat pošlje na naslov:

 

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD

PODGRAD 99b

6244 PODGRAD

 

z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

 

Svet zavoda Osnovne šole Rudolfa Ukoviča Podgrad

ar©tur