Kanalizacija Čelje 3. faza

datum: 20.04.2021

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe
Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje
Kanalizacija Čelje 3. faza, naročnik Občina Ilirska Bistrica vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  1. Povabilo k oddaji ponudbe:

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje:

Kanalizacija Čelje 3. faza

Oznaka naročila je JN002441/2021-W01.

Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=395189

 

naročnik:                                       OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6230 Ilirska Bistrica

Tel.: 05/ 71 41 361

Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

  1. Ponudnik:

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

  1. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je gradnja - Kanalizacija Čelje 3. faza, Oznaka naročila je JN002441/2021-W01. Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=395189

Sredstva se črpajo iz proračunska postavke – 4001508, številka projekta OB 038–12-0009. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021. Sredstva občine Ilirska Bistrica v vrednosti 150.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Ilirska Bistrica 2021.

Pogodba bo sklenjena in realizirana v celoti samo v primeru, da bo naročnik v letu 2021 zagotovil ustrezno sofinanciranje z skladov EU v letu 2021 v višini 150.000,00 evrov. V kolikor naročnik Občina Ilirska Bistrica ne pridobi sofinancerskih sredstev iz skladov EU bo projekt realiziran samo z lastnimi zagotovljenimi  sredstvi. 

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

 

01 Povabilo k oddaji ponudbe kanalizacija Čelje III. faza

02 Razpisna dokumentacija Čelje III. faza, urejen

02 Razpisna dokumentacija Čelje III. faza, doc

03 III faza popis del Čelje

031 III faza popis del_čistilna naprava..xls

04 III faza kanalizacija Čelje III faza označeno z rdečo

05 III faza kanalizacija Čelje tehnično poročilo

06 Čelje kanalizacija

07 III faza kanalizacija Čelje hiška ČN.pdf

Narocnik_ESPD

ar©tur