Facebook

Javni razpis za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Ilirska Bistrica za leti 2019 in 2020

datum: 13.05.2019

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica na podlagi Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06), Odloka o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto 2019 (Uradni list RS št. 16/2019) in Odloka o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS št. 16/2019)  objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE OBNOVE SAKRALNIH OBJEKTOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA ZA LETI 2019 IN 2020

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Ilirska Bistrica za leti 2019 in 2020 (v nadaljevanju razpis) je sofinanciranje obnove sakralnih objektov v Občini Ilirska Bistrica v letih 2019 in 2020. Skupna višina sredstev znaša 60.000,00 EUR od tega 50% (30.000,00 EUR) za obnovitvena dela v letu 2019 in 50% (30.000,00 EUR) za obnovitvena dela v letu 2020. Prijavitelji lahko na razpis prijavijo projekt obnovitvenih del za eno leto (2019 ali 2020) ali projekt obnovitvenih del za obe leti (2019 in 2020). Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica se sofinancira do 50% vrednosti prijavljenega projekta.

 

Razpisane so naslednje vsebine sofinanciranja:

 • Vzdrževanje sakralnih objektov (streha, fasada, notranjost objekta, klopi, ipd.),
 • Vzdrževanje sakralnega inventarja (orgle, kipci, oltar ipd),
 • Restavratorska dela na sakralnih objektih,

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

Prijavitelj mora za sodelovanje na razpisu izpolnjevati naslednje pogoje:

 • sakralni objekt premične in nepremične kulturne dediščine se nahaja na območju občine Ilirska Bistrica in je v lasti ali solasti prijavitelja;
 • sakralni objekt je skladno s 5. členom Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Ilirska Bistrica razglašen kot umetnostni in arhitekturni spomenik;
 • lastnik ali solastnik sakralnega objekta premične in nepremične kulturne dediščine je pravna ali fizična oseba;
 • prijavitelj ima izdano soglasje oz. pogoje za izvedbo prijavljenih del s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
 • prijavitelj predloži izjavo, da bodo prijavljena dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu okolja ter varstvu kulturne dediščine;
 • prijavitelj ima zagotovljena delna lastna finančna sredstva.

 

Na razpisu ne morejo kandidirati lastniki ali solastniki objektov s področja kulturne dediščine, ki tržijo navedene objekte.

 

3. MERILA IN KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Merila so po posameznih kriterijih izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk (višina sredstev za posamezno leto se deli z vsoto vseh točk prijaviteljev za to leto; na ta način se dobi vrednost ene točke v € za posamezno leto).

 

Vrednost izvedbenih del projekta za posamezno leto                                                        število točk

 • vrednost izvedbenih del projekta do 5.000 € z ddv                                                       10
 • vrednost izvedbenih del projekta nad 5.000 € do 15.000 € z ddv                              50
 • vrednost izvedbenih del projekta nad 15.000 € do 30.000 € z ddv                           100
 • vrednost izvedbenih del projekta nad 30.000 € z ddv                                                 150

Višina zagotovljenih lastnih sredstev za posamezno leto                                              število točk

 • višina zagotovljenih lastnih sredstev do 50 %                                                            30
 • višina zagotovljenih lastnih sredstev do 65 %                                                            50
 • višina zagotovljenih lastnih sredstev do 75 %                                                            70
 • višina zagotovljenih lastnih sredstev do 85 %                                                           100

 

Starost objekta ob prijavi na razpis                                                                            število točk                                        

 • mlajši od 100 let                                                                                                        10
 • starejši od 100 let                                                                                                      30
 • starejši od 200 let                                                                                                     60

 

Vrsta predvidenih del za posamezno leto                                                                               število točk                                                   

 • obnova ali zamenjava sakralnega inventarja ter restavratorska dela                        30
 • obnovitev ali zamenjava ostale stavbne opreme                                                              50
 • sanacija strehe in vlage ter posegi v statične elemente konstrukcij                          70

 

 

Največje število točk, ki jih prijavitelj lahko doseže je 380. Obnove dostopnih poti in stopnišč ter niso predmet tega razpisa.

 

4. NAVODILA ZA IZDELAVO PRIJAV

Prijava na razpis mora biti izdelana na za to predvidenih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Predlagatelj mora k izpolnjeni prijavi na razpis obvezno priložiti še naslednjo dokumentacijo:

 • izjava prijavitelja, da se sakralni objekt premične in nepremične kulturne dediščine nahaja na območju občine Ilirska Bistrica in je v lasti ali solasti prijavitelja,
 • soglasje oz. pogoji za izvedbo prijavljenih del s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
 • izjava prijavitelja, da bodo prijavljena dela izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora, varstvu okolja ter varstvu kulturne dediščine,
 • izjava, da ima prijavitelj zagotovljena delna lastna finančna sredstva in višina teh sredstev,
 • predračun za izvedbo del prijavljenega projekta,
 • izjava o starosti objekta, ki je predmet sofinanciranja,
 • podpisan vzorec pogodbe.

 

Podatke o kategorizaciji spomenika bo preveril naročnik v lastnih evidencah, zato jih predlagateljem ni potrebno dostavljati.

 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

5. NAČIN  IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV

Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 24.5.2019 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

 

Na ovojnici prijavitelj navede: »Javni razpis sakralni objekti – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

6. ODPIRANJE PRIJAV IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Odpiranje prijav bo predvidoma dne 24.5.2019 ob 12.00 uri. Odpiranje prijav ni javno. Prispele prijave bo pregledala tri (3) članska komisija, ki jo imenuje župan. Če komisija ugotovi, da je prispela prijava na javni razpis nepopolna, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da jo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna.

 

Imenovana komisija bo na podlagi pogojev in meril popolne prijave ocenila ter pripravila predlog sofinanciranja. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom o sofinanciranju.

V primeru večjega števila prijav se komisija lahko odloči, da ob upoštevanju nujnosti izvedbe projekta, sredstev ne dodeli vsem prijaviteljem.

 

Odobreni znesek sofinanciranja je lahko nižji od zneska, ki ga v prijavi predvidi predlagatelj.

Medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s sofinanciranjem obnove bosta Občina Ilirska Bistrica in posamezen izbrani prijavitelj uredila s Pogodbo o sofinanciranju obnove sakralnih objektov.

 

Ponudniki, katerih projekti bodo sofinancirani iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, so dolžni izvesti postopke izbire izvajalca del v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

 

7. KORIŠČENJE SREDSTEV

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letih 2019 in 2020 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo opredeljen v pogodbi o sofinanciranju.

 

Številka: 410-84/2019-1

Datum: 30.4.2019

                                                                                               ŽUPAN

                                                                                             Emil Rojc

ar©tur