Javni poziv za denarne spodbude za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica

datum: 27.08.2018

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS št. 10/2018) ter na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/2017, z dne 03.02.2017), objavlja

 

JAVNI POZIV ZA DENARNE SPODBUDE ZA DIJAKE GIMNAZIJE ILIRSKA BISTRICA

 

1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica  

 

2. Predmet poziva: Predmet poziva je dodeljevanje denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica

 

3. Pogoji za uveljavitev pravice do spodbude

    Pravico do spodbude lahko uveljavlja prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ob prijavi mora biti vpisan v Gimnazijo Ilirska Bistrica in sicer v 1. letnik programa Tehnik računalništva oziroma Gimnazije.

    Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli štipendije.

 

4. Višina denarne spodbude:

Višina spodbude znaša 40 evrov mesečno na dijaka, za posamezni letnik šolanja, ob izpolnjevanju pogojev predmetnega pravilnika.    

 

5. Dokumentacija in vrste dokazil, ki jih mora predložiti prijavitelj

Prijavitelj svojo pravico do spodbude uveljavi s prijavo na javni poziv. Prijavo mora prijavitelj podati na obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva in je na voljo na spletni strani ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica. K prijavi priloži:

  • fotokopijo osebnega dokumenta,
  • fotokopijo transakcijskega računa,
  • potrdilo o vpisu.

 

6. Rok za oddajo prijav je 28.09.2018 do 10.00 ure.

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 28.09.2018 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno »Javni poziv za denarne spodbude za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica. Prijavi priložite zahtevano dokumentacijo.

 

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi in bodo zapečatene vrnjene prijavitelju. Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odločitve komisije.

 

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim pozivom lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05/71 12 331, kontaktna oseba: Luka Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-bistrica.si.

 

Številka: 410-116/2018-1                                                                                                                                      

Datum: 7.8.2018

 

                                                                                  OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                           Po pooblastilu župana št. 020-5/2018-3 iz dne 27.7.2018

                                                               Direktorica OU, Andreja Derenčin, univ.dipl.prav.

ar©tur