Povabilo k oddaji ponudbe Kolesarski pas in površine za pešce - Gregorčičeva in Bazoviška

datum: 27.06.2018

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje Kolesarski pas in površine za pešce - Gregorčičeva in Bazoviška, oznaka naročila je JN004327/2018-w01,

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

  1. Povabilo k oddaji ponudbe:

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje:

Kolesarski pas in površine za pešce - Gregorčičeva in Bazoviška

Oznaka naročila je JN004327/2018-w01, povezava do objave:

http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=262077

naročnik:

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14

6250 Ilirska Bistrica

Tel.: 05/ 71 41 361

Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

  1. Ponudnik:

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

  1. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je gradnja - Kolesarski pas in površine za pešce - Gregorčičeva in Bazoviška, oznak naročila je JN004327/2018-w01, povezava do objave:

http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=262077

Sredstva se črpajo iz proračunska postavke – 4001306

OB038-17-0011 Kolesarski pas Gregorčičeva- Bazoviška… 90.000 z ddv-jem.

OB 038-18-0011 Varna pot v šolo – pločnik Brinškov klanec …70.000 z ddv-jem.

 

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada«

 

Naročnik izrecno opozarja ponudnika, da če naročnik ne bo pridobil ustreznega sofinanciranja iz državnega in občinskega proračuna oziroma donacij, si pridržuje pravico do zmanjšanja obsega razpisanih del oz. spremembe dinamike izvajanja del ali celo do zavrnitve posameznih ponudb oz. zavrnitve vseh ponudb.

 

Pogodba bo sklenjena z odložnim pogojem in bo realizirana v celoti samo v primeru, da bo naročnik zagotovil ustrezno sofinanciranje, sicer se obseg del lahko zmanjša brez dodatnih obveznosti naročnika. Naročnik zaradi tega ne prevzema kakršnihkoli povečanj stroškov, zaradi spremembe količin, dinamike gradnje ali drugih stroškov oziroma pribitkov.

 

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

Povabilo k oddaji ponudbe

Narocnik_ESPD

00 Rekapitulacija

01 Popis za izvedbo kolesarske povezave in taktilnih oznak

02 Popis elektro del za osvetlitev prehodov za pešce

03 Popis za izvedbo prehoda za pešce NOV

04 popis za izvedbo elektro del prehod za pešce NOV

A2 Razpisna dokumentacija

A3 tehnično poročilo 1

A4 tehnično poročilo 2

A5 tehnično poročilo elektrika

A6 tehnično poročilo nov prehod in zid

 

ar©tur