Povabilo k oddaji ponudbe Komunalno opremljanje industrijske cone Plama

datum: 22.05.2018

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje "Komunalno opremljanje industrijske cone PLAMA",

Oznaka naročila je JN003266/2018-W01.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

1. Povabilo k oddaji ponudbe:

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje:

 

Komunalno opremljanje industrijske cone PLAMA

 

Oznaka naročila je JN003266/2018-W01.
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=257628


 

naročnik:                                         

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

Tel.: 05/ 71 41 361

Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

2. Ponudnik:

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

3. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je gradnja - Komunalno opremljanje industrijske cone PLAMA, oznak naročila je JN003266/2018-W01, povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=257628

Sredstva se črpajo iz proračunska postavke – 4001508, 4204.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

 

00 PLAMA rekapitulacija

01 PLAMA obnova vodovoda

02 PLAMA vodovod

03 PLAMA vodovod do TP

04 PLAMA elektrika brez TP

05 PLAMA obnova ceste

PLAMA naročnik ESPD

PLAMA Povabilo k oddaji ponudbe

PLAMA Razpisna dokumentacija

PLAMA Situacija priključek na VH vodovod

PLAMA tehnično poročilo

ar©tur