JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU 2018

datum: 26.02.2018

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 11/2018, z dne 23.02.2018) ter Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica (Bistriški odmevi, uradne objave št. 4 II leto, 1, z dne 29.11.2008) objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V  LETU 2018

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Ilirska Bistrica v letu 2018.

 

To so programi, ki so namenjeni reševanju socialnih stisk in težav občanov in programi skupin za samopomoč.

 

2. POGOJI

 

Na razpis se lahko prijavijo:

- splošne dobrodelne organizacije,

- organizacije za kronične bolnike,

- organizacije za samopomoč,

- invalidske organizacije in druge organizacije, ki izvajajo humanitarne programe.

 

Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:

  • da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica in izvajajo dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da vključuje občane Občine Ilirska Bistrica;
  • da so registrirani za izvajanje na področju humanitarnih dejavnosti najmanj eno leto;
  • da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje;
  • imajo urejeno evidenco o članstvu;
  • da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
  • da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov;
  • da občinski upravi predložijo natančno opredeljeno finančno konstrukcijo prijavljenih programov;
  • pri posameznih izvajalcih se višina odobrenih sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov zmanjša za že odobreni znesek sofinanciranja istih programov iz katerekoli druge postavke proračuna Občine Ilirska Bistrica.

 

Izvajalci humanitarnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov (na vabilih, plakatih, publikacijah in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžni uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Ilirska Bistrica ter celostni podobi Občine Ilirska Bistrica oziroma navesti, da je program sofinancirala Občina Ilirska Bistrica.

Knjižnici Makse Samsa Ilirska Bistrica so dolžni izročiti po tri (3) izvode izdanih publikacij (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe domoznanskega oddelka.

 

3. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

 

Zagotovljena sredstva se razdelijo:

- najmanj 70 % zagotovljenih sredstev organizacijam in društvom s sedežem v Občini Ilirska

  Bistrica;

- največ 30 % zagotovljenih sredstev organizacijam in društvom, ki nimajo sedeža v Občini

  Ilirska Bistrica, njihov program pa vključuje člane iz Občine Ilirska Bistrica  (medobčinske, 

  državne, mednarodne organizacije oz. društva).

 

Kriteriji in merila za vrednotenje programov:

- področje delovanja (občinske, medobčinska, državne, mednarodne organizacije oz.

  društva),

- število članov izvajalca s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica,

- kakovost in realnost izvedbe prijavljenih programov,

- pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna Občine Ilirska Bistrica.

 

4. VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO ZA PREDMET JAVNEGA RAZPISA

 

Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Ilirska Bistrica v proračunu za leto 2018 zagotovljenih do 10.000 evrov sredstev.

 

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

 

5. VSEBINA PRIJAVE

 

Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu prijave za leto 2018, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora vsak posamezni program prijaviti na svojem obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami.

 

6. NAČIN  IN ROK ZA ODDAJO PRIJAV

 

Upoštevane bodo popolne pisne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 22. 3. 2018 do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

 

Na ovojnici prijavitelj navede: »Za sofinanciranje humanitarnih programov 2018 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

7. KRAJ IN ČAS, KJER SE DVIGNE RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

8. ODPIRANJE PRIJAV  IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Odpiranje prijav bo predvidoma 23. 3. 2018 ob 12. uri. Odpiranje prijav ni javno. Predloge bo ovrednotila tričlanska komisija (v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju humanitarnih  programov v Občini Ilirska Bistrica), ki jo bo imenoval župan Občine Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni predvidoma maja 2018 in nato pozvani k sklenitvi pogodbe. Če komisija ugotovi, da so prispele prijave na javni razpis nepopolne, prijavitelja o tem obvesti in ga pozove, da prijavo v določenem roku ustrezno dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se zavrže kot nepopolna.

 

Podrobnejše informacije so na voljo pri Eriki Vrh, tel. 05 71 12 333.

 

Številka: 410-12/2018-2                                                                                                                                        Datum: 26. 2. 2018

                                                                                  

                                                                                                                                                               Župan Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                                                                                              Emil Rojc                    

 

Razpisna dokumentacija

ar©tur