Facebook

Povabilo k oddaji ponudbe za gradnjo Deponije v Jelšanah - 1. faza

datum: 19.10.2017

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje Deponija v Jelšanah - I.faza

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

  1. Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje:

 

Deponija v Jelšanah - I.faza

 

naročnik:                                         OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

 

Tel.: 05/ 71 41 361
Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

 

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

 

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

 

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

    Ponudnik:

 

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

 

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

 

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

 

    Predmet javnega razpisa:

 

Predmet javnega razpisa je gradnja.

 

             Sredstva se črpajo iz proračunska postavke – 40010502, številka konta – 420402. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016. Sredstva se v skupni vrednosti 300.000,00 EUR so zagotovljena s NAČRTOM RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017-2010, in sicer za leto 2017 – 150.000,00 EUR in za leto 2018 150.000 EUR.  Dinamika izvajanja del bo prilagojena zagotovljenim sredstvom

 

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

 

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

 

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pod nazivom JN008974/2017-W01.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                               Župan, Emil ROJC, l.r.

 

01 Povabilo k oddaji ponudbe

02 Razpisna dokumentacija

03 Tehnično poročilo prekrivno tesnenje z zatravitvijo

04 Tehnično poročilo strojne instalacije in odplinjanje

05 Popis del zapiranje Jelšane 1. faza

06 Deponija_Jelsane.dwg

07 Situacije_končne.dwg

08 Vgradnja-JekleniPlinjak.dwg

09 Plinjak+Biofilter.dwg

10 Narocnik_ESPD

 

 

 

 

 

 

 

ar©tur