Zunanja ureditev ob Osnovni šoli Kuteževo – Podgora

datum: 28.02.2017

kategorija: Razpisi

NAROČNIK: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, je dne 20.03.2017 v skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju – ZJN-3  (Uradni list RS, št. 91/15) ustavil postopek oddaje javnega naročila male vrednosti.

Ustavitev postopka je dne 20.03.2017 objavljena na Portalu javnih naročil.

JN001460/2017-X01; http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=192955

Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti - NMV2

Sklep o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ki jo zastopa župan Emil Rojc, identifikacijska številka naročnika za DDV: SI19908911, matična številka: 5880416, vabi k predložitvi ponudbe za »ZUNANJA UREDITEV OB OSNOVNI ŠOLI KUTEŽEVO – PODGORA« v skladu z razpisno  dokumentacijo, na osnovi javnega naročila za oddajo naročila male vrednosti, na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3).

Naročnik financira predmet javnega naročila iz lastnih sredstev.

Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in istalacijskih del.

Dela obsegajo:

  • gradbena dela in obrtniška dela; pripravljalna dela, zemeljska dela, betonska dela, zidarska dela, kanalizacija, drenaža, razna montažna dela, druga obrtniška dela in instalaterska dela v manjšem obsegu.

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, delne ali variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: http://www.enaročanje.si/.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitni Dodatki in Pojasnila k razpisni dokumentaciji, izdani v skladu z 61. členom ZJN-3, objavljeni na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si in/ali spletni strani naročnika http://www.ilirska-bistrica.si/.

Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega naročila se posredujejo izključno na Portal javnih naročil www.enarocanje.si. Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo ponudb (61. člen ZJN-3). Rok za prejem ponudnikovih vprašanj je razviden iz Obvestila o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil. Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval ponudnikom.

Naročnik sme v skladu z 61. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki Dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih objavil na način, ki velja za objavo odgovorov na vprašanja. Vsak Dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije ponudnik sam ne glede na končni rezultat javnega naročila.

Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila ter mora veljati najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Vašo ponudbo in garancijo za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 21.03.2017 do 09:00 ure po lokalnem času na naslovu Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, sprejemna pisarna.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom v skladu s prvim odstavkom 88. člena ZJN-3. Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova ponudnika, bo naročnik ponudbo odprl z namenom pridobitve naslova in jo nato nazaj zapečatil ter vrnil ponudniku kot neustrezno označeno ponudbo.

Odpiranje ponudb bo javno, dne 21.03.2017 ob 10:00 uri po lokalnem času v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Navzoči predstavniki ponudnika (-ov) morajo predložiti pooblastila.

Ponudbe bo odprla Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb, imenovana za to priložnost. Ponudbe se bodo odpirale po vrstnem redu prejema.

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo na javnem odpiranju ponudb objavila:

  • nazive ponudnikov,

  • spremembe ponudb in umike,

  • končne ponudbene cene posameznih ponudnikov po posameznih sklopih,

  • prisotnost bančne garancije ali ustreznega kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za resnost ponudbe.

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo o postopku javnega odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V kolikor zapisnik ne bo vročen pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na javnem odpiranju ponudb, ga bo naročnik ponudnikom posredoval najkasneje v petih (5) delovnih dneh.

Ocenjena vrednost javnega naročila je 80.000 EUR z DDV. Ponudba, ki bo presegala ocenjeno vrednost, bo opredeljena kot nedopustna in bo izločena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.

 

S spoštovanjem, 

Župan, Emil ROJC, l.r.

 

Številka objave NMV: JN001460/2017-W01.

Priloge:

Razpisna dokumentacija (.docx)

Razpisna dokumentacija (.pdf)

Popis del (.xls)

Projektna dokumentacija "PZI"

ESPD

ar©tur