Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo

datum: 01.06.2016

kategorija: Razpisi

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26.5.2016, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Z NEPOSREDNO POGODBO

 

  1. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem so naslednji poslovni prostori:
  • poslovni prostor (drvarnica) v izmeri 4,00 m2, na parc. št. 3140/14, k.o. Trnovo (Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 4,00 EUR/mesec,
  • poslovni prostor v izmeri 78,40 m2 v stavbi št. 1039, k.o. Trnovo (Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 47,82 EUR/mesec,
  • poslovni prostor v izmeri 59,70 m2, na parc. št. 1537/8, k.o. Jelšane (Jelšane 11, Jelšane), po izklicni ceni 194,22 EUR/mesec.

 

Poslovni prostori se oddajo v najem za dobo petih let.

 

  1. Utemeljitev oddaje v najem z neposredno pogodbo:  izkazan interes za najem samo s strani enega ponudnika (za vsak poslovni prostor posebej).

 

  1. Pogodbe bodo sklenjene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh občine.

 

 

 

                   

                                                                                    župan Emil Rojc, l.r.

                                                                                   Občina Ilirska Bistrica

 

ar©tur