Gradnja - Hrušica - izvedba kanala F6.3 s črpališčem

datum: 27.05.2016

kategorija: Razpisi

Gradnja - Hrušica - izvedba kanala F6.3 s črpališčem

ogi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 430-78/2016

Datum:   26.05.2016

 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

 

  1. Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev:

GRADNJE - Hrušica - izvedba kanala F6.3 s črpališčem

 

 

naročnik:                                  

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

 

Tel.: 05/ 71 41 361
Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

 

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

 

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

 

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

  1. Ponudnik:

 

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

 

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

 

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

  1. Predmet javnega razpisa:

 

Predmet javnega razpisa je gradnja.

 

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v proračunu za letu 2016 v proračunski postavki 4001508, konto 4204 v skupni vrednosti 84.000,00 EUR.

 

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

 

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

 

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

 

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pod nazivom JN001801/2016-w01 z dne 26.05.2016.

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

 

 

                                                                                       Župan: Emil ROJC, l.r.

 

 

02 Razpisna dokumentacija

03 Popis del Hrušica kanalizacija

04 Popis črpališče elektrika - popravljena

05 Tehnično poročilo Hrušica

06 Lokacija izvedbe vasi Hrušica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ar©tur