Naročilo male vrednosti za storitev GRADNJE - Stanovanjska gradnja v Kosezah - ureditev vodovoda

datum: 22.03.2016

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe na popodlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev GRADNJE - Stanovanjska gradnja v Kosezah – ureditev vodovoda

Številka: 430-50/2016

Datum:   22.03.2016

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

1. Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev GRADNJE - Stanovanjska gradnja v Kosezah – ureditev vodovoda

naročnik:     OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                       Bazoviška cesta 14
                      6250 Ilirska Bistrica

                      Tel.: 05/ 71 41 361

                      Fax: 05/ 71 41 284

                      http://www.ilirska-bistrica.si/

                      matična številka: 5880416

                      davčna številka: SI19908911

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

2. Ponudnik:

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

3. Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je gradnja.

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zagotovljena v proračunu za letu 2016 v proračunski postavki 4001616, konto 4204 v skupni vrednosti 66.000,00 EUR.

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba.

Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pod nazivom NMV1769/2016 z dne 22.03.2016.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

 

 

                                                                      Žig                                                 Župan:

 

                                                                                                                             Emil ROJC, l.r.

Povabilo k oddaji ponudbe

Razpisna dokumentacija NMV Koseze

Predračun NMV Koseze

Orto foto skica lokacije NMV Koseze

Skica poteke tras in lokacije jaškov NMV Koseze

Obrazec št. 6 - popravljena bonitetna ocena

 

ar©tur