Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Ilirska Bistrica za leto 2016

datum: 26.02.2016

kategorija: Razpisi

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v občini Ilirska Bistrica za leto 2016

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 27/2002 Odl.US: U-I-210/98/32), 6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik št. 4/99 in 3/05), Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2016, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 11. redni seji dne 28.1.2016  ter Odloka o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto 2016 (Uradni list RS št. 8/2016) objavlja

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2016

 

 

1. Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2016, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:

 

I.          Športna vzgoja otrok mladine in študentov v višini do                           68.000 evrov

II.         Kakovostni šport v višini do                                                                   27.000 evrov

III.         Športna rekreacija v višini do                                                                 4.000 evrov

IV.        Šport invalidov v višini do                                                                       1.000 evrov

V.         Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena v

višini do                                                                                                  6.200 evrov 

VI.        Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v

športu v višini do                                                                                    3.000 evrov

VII.       Športni objekti, investicijsko vzdrževanje in nakup športne opreme v

višini do                                                                                                28.000 evrov

 

 

Vrednost razpisanih programov za leto 2016 znaša 137.200 EUR.

 

 

2. Pogoji in merila

 

Na razpis se lahko prijavijo:

            -           športna društva in njihova združenja,

            -           vzgojno-varstveni zavodi,

            -           vzgojno-izobraževalni zavodi,

            -           zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje                   dejavnosti v športu, ki izvajajo programe za občane občine Ilirska Bistrica.

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:

            -           so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,

            -           izvajajo športne programe za občane Občine Ilirska Bistrica,

            -           njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,

            -           imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),

            -           imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,

            -           imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Ilirska Bistrica iz               predhodnih razpisov oz. obveznosti,

            -           da prijavljeni programi niso financirani iz drugih postavk proračuna Občine Ilirska Bistrica.

            -           imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za                             uresničevanje načrtovanih programov.

 

Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da izvajalcu programov športa, ki v letu 2015 sredstev pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov ni izkoristil, v letu 2016 ustrezno zmanjša sredstva sofinanciranja za programe, ki v letu 2015 niso bili izvedeni v skladu s pogodbo.

Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. točki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica ter Merili in kriteriji za vrednotenje programov po javnem razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2016, ki jih je sprejela komisija za pripravo meril in kriterijev na seji dne 17.2.2016.

 

 

3. Navodila za izdelavo prijav

 

Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-finančna realizacija ter podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijavitelj izpolni tudi ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

 

Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu je pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Občine Ilirska Bistrica. Izbrani prijavitelj, ki v končnemu zahtevku ne bo predložil izvoda letaka ali plakata oz. drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju, ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.

 

 

4. Način in rok za oddajo prijav

 

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo v zaprti ovojnici prispele najpozneje do 29.03.2016 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.

 

Na ovojnici prijavitelj navede: »PRIJAVA na javni razpis šport 2016 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje iz te točke in bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev iz te točke ali bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.

 

 

5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija

 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

 

6. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav

 

Komisija, ki jo imenuje Župan Občine Ilirska Bistrica v roku 15 dni po zaključenem razpisu odpre pravočasno prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih prijavah komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete prijave se na predlog komisije s sklepom zavrže in vrne prijavitelju. Prijavitelje za sofinanciranje programov, katerih prijave so nepopolne oz. nerazumljive, se na predlog komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prijavitelj v roku pomanjkljivosti ne odpravi, se prijavo na predlog komisija zavrže s sklepom.

 

Popolne vloge komisija pregleda in ovrednoti v skladu z določili Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik št. 4/99 in 3/05). Med vrednotenjem vlog lahko komisija od prijaviteljev zahteva dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja.

 

Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev po posameznih področjih. Na podlagi predloga komisije Direktor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem najkasneje v 30. dneh po prejemu vseh dopolnitev prijav.

 

Na sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča Župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Odločitev Župana je dokončna.

 

Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave na razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost.

 

 

7. Informacije in pojasnila

 

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05/71 12 330, kontaktna oseba: Zdenka Tomažič ali prek elektronske pošte: zdenka.tomazic@ilirska-bistrica.si.

 

 

Številka: 671-1/2016

Datum: 17.02.2016

 

                                                                                                     Občina Ilirska Bistrica

                                                                                                                Župan

                                                                                                              Emil Rojc

 

 

 - Razpisna dokumentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ar©tur