Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik

04 Logo_EKP_kohezijski_sklad.jpg

Operacija Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica Rodik je usmerjena v izboljšavo vodooskrbe na območju Brkinov. Obsega ureditev povezovalnega vodovoda med vodarno Ilirska Bistrica in vodohranom Rodik, ureditev ČN za pitno vodo v Ilirski Bistrici ter izgradnjo sekundarnih vodovodov Tatre-Kozjane,  VH Veliko Brdo VH Jelšane, napajalni cevovod Zemonska vaga in Dolnji Zemon, Sekundarni vodovod Artviže Vareje, Sekundarni vodovod Vareje Vatovlje, in Sekundarni vodovod Vareje – Podgrad.

Operacija je sestavljena iz 12 ločenih sklopov, za katere je bila izdelana ločena projektna dokumentacija in pridobljena samostojna gradbena dovoljenja. Vodovod Ilirska Bistrica – Brkini F38 in  Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik, odsek Rjavče- Artviže – Rodik sta bila razdeljena vsak na dva sklopa zaradi hkratne izvedbe ureditve slemenske ceste. Ti sklopi so:

 • sklop 1: rekonstrukcija in modernizacija vodarne v Ilirski Bistrici
 • sklop 2: vodovod na odseku Ilirska Bistrica – Harije
 • sklop 3: vodovod na odseku Harije – Pregarje
 • sklop 4: vodovod na odseku Pregarje – Rjavče
 • sklop 5: vodovod na odseku Rjavče – Artviže, etapa občinska meja – naselje Artviže
 • sklop 6: vodovod na odseku Rjavče – Artviže, etapa naselje Artviže – VH Rodik
 • sklop 7: sekundarni vodovod Tatre – Kozjane
 • sklop 8: vodovod VH Veliko Brdo – VH Jelšane
 • sklop 9: povezovalni vodovod za naselje Koseze in povezovalni vodovod za oskrbo naselja Dolnji Zemon in Zemonska Vaga
 • sklop 10: sekundarni vodovod Artviže – Vareje
 • sklop 11: sekundarni vodovod Vareje – Vatovlje
 • sklop 12: sekundarni vodovod Vareje – Podgrad pri Vremah

Investitorice, Občine Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina in Divača nameravajo izvesti hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brkini (povezovalni vodovod od naselja Ilirska Bistrica do naselja Rjavče in vodarno Ilirska Bistrica) ter zgraditi povezovalni vodovodni sistem Rjavče – Artviže – Rodik skupaj z dodatnimi sekundarnimi vodi.

Z izvedbo hidravličnih izboljšav bodo močno zmanjšane tudi vodne izgube na obstoječem vodovodnem sistemu, bistveno izboljšana kakovost pitne vode in izboljšani pogoji bivanja za prebivalce

Po podatkih iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2015 do 2020, znaša delež prebivalcev, ki se oskrbujejo iz javnega vodovoda v občini Divača 93,69 %, v občini Ilirska Bistrica 88,30 % ter v občini Hrpelje-Kozina 88,00 %.

Nameni investicije, ki jih bodo zasledovali investitorji, so:

 • zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na področjih, ki še niso oskrbovana s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja,
 • zagotovitev zdravstveno ustrezne pitne vode za vse uporabnike vodnega zajetja Bistrica skozi zagotovitev ustrezne obdelave pitne vode v vodarni
 • zagotovitev zanesljive in količinsko ustrezne oskrbe s pitno vodo, kar bo doseženo s povezovanjem posameznih vodovodnih sistemov, ki se oskrbujejo iz obstoječih vodnih virov v enoten sistem z možnostjo alternativnega napajanja,
 • zaščita vodnih virov in izboljšanje kakovosti pitne vode, kar bo doseženo s posodobitvijo vodarne,
 • zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo, kar bo doseženo z zmanjšanjem okvar na vodovodnih omrežjih (manj intervencijskih posegov) in zmanjšano količino načrpane vode (ker bo manj izgub),
 • ohranitev naravnih virov pitne vode, kar bo doseženo z zmanjšanjem vodnih izgub in
 • obnovitev in nadgraditev omrežja ter objektov vodovodne infrastrukture.

Rezultat Operacije

Specifični cilj, kazalnik rezultata in kazalnik učinka po Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020:

 • prednostna os: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«
 • specifični cilj 2: »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«
 • specifični kazalnik rezultata: 6.2. »Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode«: 10.602
 • kazalnik učinka: CO18 Dodatni prebivalci, ki bodo deležni boljše oskrbe z vodo: 10.602 prebivalcev

V zgornjih kazalnikih je upoštevanih 10.330 prebivalcev, ki so že priključeni na vodovodni sistem naslednjih naselij  Brezovo Brdo, Golac, Hotična, Javorje, Kovčice, Mrše, Orehek pri Materiji, Poljane pri Podgradu, Slivje in Tatre v občini Hrpelje-Kozina ter  Ilirska Bistrica, Mala Bukovica, Gornji Zemon, Dolnji Zemon, Topolc, Jasen, Rečica, Koseze, Dolnja Bitnja, Ratečevo Brdo, Gornja Bitnja, Prelože, Prem, Smrje, Čelje, Rjavče, Gabrk, Huje, Brce, Janeževo Brdo, Pregarje, Zarečica, Kilovče, Ostrožno Brdo, Tominje, Dobropolje, Zarečje, Zajelšje, Velika Bukovica, Soze, Harije, Podgrad, Dolenje, Sabonje, Studena gora, Podbeže, Veliko Brdo, Pavlica, Starod, Hrušica, Račice, Male Loče, Jelšane, Sušak, Nova vas in Novokračine v občini Ilirska Bistrica in dodatnih 272 prebivalcev, katerim bo na novo zgrajen vodovod. To so prebivalci naselij  Kozjane, Vareje, Misliče, Vatovlje, Podgrad pri Vremah in Barka v občini Divača ter Mrše in Ostrovica v občini Hrpelje-Kozina.

Skupna vrednost projekta, ki je pričel junija 2019 inbo trajal do 31.12.2023, znaša 19.179.923 EUR brez DDV oziroma 23.056.195 EUR z DDV, od tega je 10.511.870,95 EUR sofinancirano iz KS (Kohezijskega sklada), 1.855.036,05 iz pripadajoče udeležbe Republike Slovenije ter 3.322.638 EUR iz sredstev Vodnega sklada Republike Slovenije.

Posredniški organ in sofinancer projekta je Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega Kohezijskega sklada.

04 Logo_EKP_kohezijski_sklad.jpg

                                                                           

                                                        www.eu-skladi.si

 

ar©tur