Komunalno opremljanje industrijske cone Ilirska Bistrica

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan

 

 

 

 

 

Industrijska cona Ilirska Bistrica se nahaja v zahodnem delu naselja Ilirska Bistrica. Cona meri skupaj približno 56 ha, pri čemer je sedaj komunalno opremljen večji del cone, z izjemo že omenjenih zemljišč v severozahodnem, severovzhodnem in južnem delu cone. IC Ilirska Bistrica je v severnem in osrednjem delu že dobro zasedena, izjema so deli cone, ki se jih komunalno opremlja s to investicijo.

Namen investicije je izboljšati pogoje za poslovanje obstoječih ter nastanek, rast in razvoj novih gospodarskih subjektov ter posledično izboljšati pogoje za nastanek novih delovnih mest z ureditvijo komunalne infrastrukture v IC Ilirska Bistrica.

Cilj investicije je komunalno opremiti dele IC Ilirska Bistrica (6,218 ha), kar obsega ureditev:

  • izgradnjo komunalne opreme na jugu IC Ilirska Bistrica (prometna infrastruktura, EE omrežje, vodovod, meteorna kanalizacija, kolektor, fekalna kanalizacija),
  • ureditev prometne infrastrukture na severozahodnem delu IC Ilirska Bistrica (ceste in javna razsvetljava) ter
  • ureditev prometne infrastrukture na severovzhodnem delu IC Ilirska Bistrica (ceste in javna razsvetljava).

Vrednost investicije je ocenjena na 1.187.259 evrov, od katerih prispeva Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev proračuna RS 897.345 evrov, preostanek pa zagotavlja Občina Ilirska Bistrica iz lastnih sredstev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

                                                                           logo-eu-skladi

                                                        www.eu-skladi.si

ar©tur