Celostna prometna strategija

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan

 

 

 

 

 

                                  Izdelava celostne prometne strategije

Občina Ilirska Bistrica je v začetku leta uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in pridobila sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije (CPS), ki predstavlja strateški dokument in ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa, s poudarkom na ukrepih za spodbujanje trajnostne mobilnosti. CPS bo obsegal vizijo, cilje in ukrepe za kakovostnejše življenje v Ilirski Bistrici, njegova izdelava pa temelji na usklajevanju gospodarskega in družbenega razvoja ter ohranjanja visoke kakovosti okolja.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe 4.4.: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

 

Na tej strani bodo objavljeni dokumenti in gradiva, ki bodo nastajali v sklopu projekta.

CPS Ilriska Bistrica uvod

Vabilo na prvo javno razpravo

Poročilo o prvi javni razpravi

Galerija

2. javna razprava v okviru priprave Celostne prometne strategije Občine Ilirska Bistrica  je potekala v ponedeljek, 12. 9. 2016, od 17. 00 do 19.00 v Domu na Vidmu, Gregorčičeva ulica 2, 6250 Ilirska Bistrica. Druga javna razprava na kateri je bilo 9 udeležencev je bila namenjena preverjanju scenarijev razvoja ter iskanju in oblikovanju ciljev, rešitev in načinov za dolgoročno trajnostno ureditev prometa v občini, ki bodo vključeni v Celostno prometno strategijo.

Vabilo na drugo javno razpravo

Poročilo o drugi javni razpravi

Galerija

V sklopu izdelave CPS je bila 21.10. izvedena tudi prireditevparkiGrišče, na kateri se je zaključila kacija prometna kača, Prikazali so se trajnostni načini vožnje in izžrebali nagrajenci Ankete o prometnih navadah.

Prometna kača

Vabilo na pripreditev ParkiGiršče

Poročilo o prireditvi

Galerija

Konec novembra v Ilirski Bistrici potekala delavnica s ključnimi deležniki v občini, katere glavni namen je bil oblikovati osnutek vizije razvoja prometa v občini. Rezultat delavnice je bila osnutek vizija razvoja prometa, kateri se glasi:

»Ilirska Bistrica bo s pametnim načrtovanjem prometnih ureditev in strateškimi usmeritvami v razvoj in spodbujanje vseh vrst mobilnosti stremela k trajnostnemu razvoju občine.
Z varnimi in udobnimi peš in kolesarskimi povezavami, strateškim in celostnim načrtovanjem javnega prostora, spodbujanjem alternativnih oblik trajnostne mobilnosti ter zagotavljanjem varne in kvalitetne infrastrukture bo omogočala dobre pogoje za visoko kakovost življenja prebivalcev. Pri tem bo posebno pozornost namenjala prijetnemu in zdravemu bivalnemu okolju.
Občina bo po svojih najboljših močeh prispevala k izboljšavam vseh vrst javnega potniškega prometa ter skrbela za boljše in bolj varne cestne povezave z avtocestnim križem, s čimer bo zagotavljala čim boljšo povezanost znotraj občine kot tudi širše. Aktivno bo pristopila k izboljšanju avtobusnih povezav in drugih oblik javnega prevoza, spodbujala bo uporabo,nadgradnjo in boljšo izkoriščenost železniške infrastrukture v občini ter se preko železnice povezala tako s širšimi regijskimi centri kot tudi s Hrvaško.«

Več o delavnici si lahko preberete v priloženem poročilu.

Vabilo na delavnico

Poročilo o delavnici

Galerija

V ponedeljek, 12.12.2016 je v prostorij Doma na Vidmu potekala 3. in 4. javna razprava, katere tema je bila dokončno oblikovanje vizije razvoja prometa ter izbira ukrepov za njeno uresničevanje. Več v poročilu.

Vabilo na 3. in 4. javno razpravo

Poročilo 3. in 4. javne razprave

Galerija

Končno besedilo Celostne prometne strategije je dne 6.4.2017 obravnaval občinske svet Občine Ilriska Bistrica, ki je predlagan dokument tudi potrdil. 

V spodnjih priponkah objavljamo končni dokument prometne strategije in zloženke s kratko predstavitvijo ukrepov.

Celostna prometna strategija Občine Ilirska Bistrica

Zloženka CPS Ilirska Bistrica

 

 

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada

ar©tur