Pomoč brezdomnim občanom

Povzetek projekta:

Namen projekta, Pomoč brezdomcem in drugim skupinam prebivalstva, je urediti zavetišče za brezdomne osebe s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini Ilirska Bistrica.  

 

Status projekta: projekt je v pripravi  

 

Podrobnejši opis projekta:

V centru za socialno delo Ilirska Bistrica, kjer opažajo porast skritega brezdomstva, hitro rast števila prejemnikov denarne socialne pomoči in visoko stopnjo brezposelnosti v občini, bodo v okviru projekta Pomoč brezdomcem in drugim skupinam prebivalstva, uredili zavetišče za brezdomne osebe s prijavljenim stalnim prebivališčem v občini.

Brezdomne občane bodo aktivno vključili v programe za pripravo na ponovno vključitev na trg dela, zmanjšali bodo njihovo socialno izključenost in osamljenost ter zmanjšali tveganje za razvoj različnih vrst zasvojenosti. V ta namen bodo uredili bivalno enoto v stanovanju večstanovanjskega objekta na Kosovelovi 18 v Ilirski Bistrici, ki bo nudila zatočišče osmim osebam, za obdobje največ enega leta. 

Uporabniki zavetišča bodo v bivanjski skupnosti sami skrbeli za gospodinjstvo, nakup živil in čiščenje prostorov. Za bivanje v zavetišču bodo prispevali del lastnih prihodkov, to je 30 % denarne socialne pomoči, in vsaj dvajset ur mesečno delali v splošno korist. 

Projekt za pomoč brezdomcem je direktorica Centra za socialno delo Ilirska Bistrica Kristina Zadel Škrabolje predstavila na 19. seji občinskega sveta občine Ilirska Bistrica, na kateri so svetniki namenili del proračunskih sredstev za ureditev bivanjske enote. 

Osnutek projekta sledi temeljnim ciljem socialne politike Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 – 2020 iz katerega izhaja, da je tudi lokalna skupnost ena od pomembnih akterjev razvoja socialne politike za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti.   

ar©tur