Kanalizacija in čistilna naprava Bač I. faza

 LOGOTIP-ESRR-SLO.jpg

 

 

 

Predmet:

 

Občina Ilirska Bistrica namerava zgraditi 1. fazo kanalizacijskega sistema za območje naselja Bač ter zgraditi čistilno napravo, kar je v skladu s sedanjimi pogledi in zakonodajo glede varovanja okolja.  Namen tega projekta je zgraditi ustrezen sistem zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih vod.

 

Kanalizacija se v predvidenem naselju uredi po ločenem sistemu odvajanja odpadnih fekalnih in meteornih vod. To pomeni, da se meteorne vode z utrjenih površin in streh odvajajo ločeno od sanitarnih odpadnih vod in morebitnih tehnoloških odpadnih vod. Slednje se priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje po predhodnem ugotavljanju vpliva v odvisnosti od karakterja onesnaženosti odpadnih vod. Samo urejeni sistemi za zbiranje, odvodnjavanje, čiščenje in dispozicijo odpadnih vod dopuščajo kontroliran način vračanja odpadnih vod v naravni krogotok. Zato je potrebno načelno zagotoviti urejanje kanalizacije povsod tam, kjer je urejena preskrba s pitno vodo iz vodovoda. Posamezne dislocirane manjše onesnaževalce, katerih iz takšnih ali drugačnih razlogov ni mogoče priključiti na predvideni kanalizacijski sistem, se bo reševalo z individualnimi čistilnimi napravami.

 

Cilji investicije:

 • izboljšanje ekološkega stanja porečja Ljubljanice in Reke,
 • zvišanje kakovosti življenja na območju,
 • izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture,
 • implementacija veljavnih predpisov s okolja,
 • izboljšanje učinka čiščenja,
 • zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,
 • izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov,
 • varovanje in zaščita vodnih virov,
 • sanacija virov onesnaževanja iz naselij.

 

Koncept reševanja:

 

Kanalizacija v naselju Bač se uredi po ločenem sistemu odvajanja odpadnih fekalnih in meteornih vod. To pomeni, da se meteorne vode z utrjenih površin in streh odvajajo ločeno od sanitarnih odpadnih vod in morebitnih tehnoloških odpadnih vod. Slednje se priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje po predhodnem ugotavljanju vpliva v odvisnosti od karakterja onesnaženosti odpadnih vod. Samo urejeni sistemi za zbiranje, odvodnjavanje, čiščenje in dispozicijo odpadnih vod dopuščajo kontroliran način vračanja odpadnih vod v naravni krogotok. Zato je potrebno načelno zagotoviti urejanje kanalizacije povsod tam, kjer je urejena preskrba s pitno vodo iz vodovoda. Posamezne dislocirane manjše onesnaževalce, katerih iz takšnih ali drugačnih razlogov ni mogoče priključiti na predvideni kanalizacijski sistem, je mogoče reševati z individualnimi čistilnimi napravami.

 

Ocena vrednosti investicije:

 

Ocenjeni stroški ureditve vodovodnega sistema Visoki Kras znašajo:

            leto 2009                        821.556 €

            leto 2010                        392.516 €

            Skupaj                         1.214.072 €

 

Rok izvedbe:   

 

Predvidena je izvedba v obdobju od  marca 2009 do septembra 2010.

 

Sofinanciranje:

 

Izvedba projekta Kanalizacija in čistilna naprava Bač I. faza bo sofinancirana iz četrtega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Razvoj regij« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

 

Nepovratna sredstva so namenska Sredstva Evropskega sklada za Regionalni razvoj v višini 85% celotnih upravičenih stroškov operacije.

 

Sanacija vodovoda in davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

 

Upravičeni stroški so stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitev, priprav na gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

 

Stroški so upravičeni, če bodo nastali v obdobju od 1.1.2007 do 30.9.2010.

 

Nepovratna sredstva programa »Razvoj regij«:

 • proračunsko leto 2009          559.462,00 €
 • proračunsko leto 2010          267.295,00 €

           Skupa                                     826.757,00 €

ar©tur