Ureditev I. faze Vodovoda Visoki Kras

 LOGOTIP-ESRR-SLO.jpg

Predmet investicije:

 

Predmet investicije je rekonstrukcija obstoječega črpališča Kraljevi hrib, katero črpa vodo iz izvira Bistrica in VH Gradina v VH Starod – sistemski, ki z vodo napaja vodovodni sistem Visoki Kras oz. naselja Koseze (delno), Studeno goro, Pavlico, Veliko Brdo, Sabonje, Starod, Račice, Podgrad, Podbeže, Hrušico, Male Loče, Jelšane, Dolenje, Novo vas in Novokračine.

Investicija vključuje izgradnjo novega vodohrana VH Starod – Sistemski na koti 680 m n.v., z vgrajenima črpalkama, ki bosta črpali vodo v rezervoar Starod. Na tem rezervoarju je predvidena priključitev vodovodnega priključka za Račice, kamor bo v prihodnosti zgrajen cevovod, ki bo prevzel funkcijo oskrbe v smeri proti Podgradu.

Predmet investicije je tudi izgradnja vodovoda Nova vas – Novokračine – Sušak, s katerim bo na vodovodni sistem priključena vas Sušak ter zagotovljena ustrezna vodooskrba in požarna varnost v vaseh Nova vas, Novokračine in Sušak.

 

Cilji investicije:

  • zagotoviti sodobnejšo in primernejšo vodooskrbo prebivalstva na daljše časovno obdobje,
  • zagotoviti ustrezno varovanje vodnega vira in zmanjšati izgube vode
  • prispevati k poseljenosti obmejnega in demografsko ogroženega območja
  • zagotoviti občanom višji standard bivanja, primerljiv s standardom v bolj razvitih okoljih,
  • zagotoviti večjo požarno varnost
  • krepiti čezmejno sodelovanje
  • prispevati k pogojem hitrejšega nadaljnjega razvoja lokalne skupnosti

 

Funkcija:

Črpališče Kraljevi hrib z vodo oskrbuje vodovodni sistem Visoki Kras, ki z vodo oskrbuje Jz del Občine Ilirska Bistrica – del Brkinov, Podgrajsko podolje, Jelšansko podolje in Novokrajsko kotlino. Predstavlja edini vodni vir na tem območju, od katerega je odvisnih 2.261 prebivalcev in številna podjetja in ustanove. Objekt je bil zgrajen v petdesetih letih in je močno dotrajan in nezanesljiv, zaradi česar je ogrožena vodooskrba območja.

 

Vodohran Starod Sistemski bo na novo zgrajen kot vmesni rezervoar med črpališčem Kraljevi hrib in vodohranom Starod in bo prevzel del funkcije črpanja vode za zadnjih 100 m višine. Od rezervoarja bo v prihodnosti speljan nov cevovod proti Račicam, ki bo oskrboval naselja v smeri proti Podgradu in tako zmanjšal potrebno višino črpanja vode.

 

Tretji del investicije se nanaša na izgradnjo vodovoda Nova vas - Novokračine – Sušak, ki je del istega vodovodnega sistema. Z to investicijo se bo na vodovod priključilo zadnje naselje – Sušak, ki se sedaj oskrbuje iz lastnega vodnega vira, kar pa v sušnem času ne zadostuje. Z izgradnjo novih rezervoarjev in sanacijo vodovoda v vaseh Novokračine in Sušak bo izboljšana kakovost pitne vode, zagotovljena požarna varnost in zmanjšane izgube vode v tem delu sistema. S tem se bo v vaseh zagotovila ustrezna in zanesljiva osnovna vodooskrba, kar je zlasti pomembno iz razvojnega vidika teh naselij, ki se nahajajo ob sami meji z R Hrvaško in so demografsko ogrožena.

 

Ocena vrednosti investicije:

Ocenjeni stroški ureditve vodovodnega sistema Visoki Kras znašajo:

            leto 2008                        813.710 €

            leto 2009                        362.713 €

            Skupaj                         1.176.423 €

 

Rok izvedbe:    

Predvidena je izvedba v treh etapah v obdobju februar 2008 do september 2009

 

Sofinanciranje:

Izvedba projekta Ureditev vodovoda Visoki kras I. faza bo sofinancirana iz prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.

 

Nepovratna sredstva so namenska Sredstva Evropskega sklada za Regionalni razvoj v višini 85% celotnih upravičenih stroškov operacije in pa Razvoj obmejnih področij z RH - Slovenska udeležba v višini 15% upravičenih stroškov.

 

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

 

Upravičeni stroški so stroški izvedbe gradenj, rušitev, priprav na gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, Stroški nakupa in dobave opreme okoljske infrastrukture in stroški storitev gradbenega nadzora gradnje.

 

Stroški so upravičeni, če bodo nastali v obdobju od 1.1.2007 do 30.9.2009.

 

Nepovratna sredstva programa »Razvoj obmejnih področij s Hrvaško«:

  • proračunsko leto 2008          678.091,00 €
  • proračunsko leto 2009          302.261,00 €

 

 

ar©tur