Visoki kras

Ilirska Bistrica, 27.7.2006

Logo EU star.png

 

 

Projekt sofinancira Evropska unija. Za vsebino tega projekta je izključno odgovorna Občina Ilirska Bistrica in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališče Evropske unije.

Program PHARE 2003 Ekonomska in socialna kohezija – SNP 2003 SI.2003/004-938-22, Donacijska shema za pripravo projektnih predlogov na slovensko-hrvaškem obmejnem območju

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA VODOVOD VISOKI KRAS

Zgodovina vodovodnega sistema
Vodovod Visoki Kras je bil zgrajen že pred drugo svetovno vojno in je prvotno vodo pridobival iz izvirov pri Buzetu v hrvaški Istri. Od tam se je voda prečrpavala 980 metrov visoko preko rezervoarjev Žbevnica in Lipica na slovenski Visoki Kras. Vodovod je z vodo na slovenski strani oskrboval del Krasa med Hrpeljami - Kozino in Starodom na slovenski strani ter kraje med Starodom in Klano oz. Mučići na hrvaški strani.

Vodovod je bil med vojno močno poškodovan ter kasneje zasilno vzpostavljen. Ker je bil grajen za vojaške potrebe je zadovoljivo oskrboval le vojaške objekte, medtem ko so bile v vaseh postavljene javne pipe, vzpostavitev vaških vodovodov ni bila mogoča.

Zaradi neustreznih zmogljivosti sistema, visoke cene proizvodnje in prečrpavanja vode je bil v povojnem času zgrajen povezovalni vodovod iz izvira Bistrica v Ilirski Bistrici preko črpališča Kraljevi hrib v rezervoar Starod, ki je najvišje ležeči rezervoar vodovodnega sistema Visoki Kras.

Današnji vodovod je bil fazno zgrajen in obnovljen med leti 1955 – 1965. Zaradi starosti je močno dotrajan. Z vodo oskrbuje del Kosez, Studeno Goro, Pavlico, Veliko Brdo, Sabonje, Starod, Račice, Podgrad, Podbeže, Hrušico, Male Loče, Jelšane, Dolenje, Novo vas in Novokračine. Poleg krajev v Občini Ilirska Bistrica oskrbuje tudi del Občine Hrpelje – Kozina in del Občine Matulji na hrvaški strani meje.
Visoki Kras 4.png

Namen projekta
Namen projekta je izdelava projektne dokumentacije za sanacijo vodovodnega sistema Visoki Kras, s katero se bo zagotovilo neoporečno pitno vodo, varnejšo in ustrezno vodooskrbo prebivalcev, varovanje vodnega vira, zmanjšanje izgub vode, zamenjavo azbestnocementnih cevi s cevmi iz ustreznejšega materiala, manjšo porabo energije ter uporabo sodobne tehnologije za vodenje, nadzor in upravljanje vodovodnega sistema.
Visoki kras 3.png
Cilji
Cilj projekta je izdelava projektne dokumentacije, ki je osnova za izvedbo sanacije vodovodnega sistema Visoki Kras.
Projektna dokumentacija obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo razpisa za izbiro izvajalca ter projekt za izvedbo del.
Visoki kras 2.png

Potek del
Za izvedbo projekta je bila na Občini Ilirska Bistrica imenovana projektna skupina s predstavniki občine in komunalnega podjetja, ki je pripravila projektno nalogo, na podlagi katere je bil izveden javni razpis za izbiro izdelovalca. V prvi fazi je potekala izdelava idejne zasnove in idejnega projekta. Dokumentacijo je izdelovalo podjetje Vodnar, d.o.o. iz Ljubljane.  Na podlagi idejnega projekta je bila določena trasa bodočega vodovoda ter potrebna dela za sanacijo vodovodnega sistema. Za določitev potrebnih kapacitet vodovodnega sistema je bil izdelan hidravlični izračun, ki je podlaga za načrtovanje dimenzij cevi in drugih vodovodnih objektov. V nadaljevanju projekta je bilo za drugo fazo izdelave projektne dokumentacije izbrano podjetje  Projekt nizke zgradbe, d.o.o., ki se je na razpis prijavilo skupaj s podjetjem Vodnar, d.o.o..
V drugi fazi izdelave projektne dokumentacije bo izdelan Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, Projekt za razpis in Projekt za izvedbo del.

Visoki kras1.png

Rezultat
Rezultat projekta je izdelana projektna dokumentacije, ki je osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradbenih del.


Viri sredstev
Ocenjena vrednost projekta je 151.695,00 EUR. Od vrednosti projekta se 83% sredstev ali 126.182,00 EUR zagotavlja iz sredstev donacije, preostanek sredstev v višini 25.513,00 EUR pa zagotavlja Občina Ilirska Bistrica iz lastnih sredstev.

 

Izvajalec projekta: Občina Ilirska Bistrica

grb občina star.png

 

 

 

 

Naročnik: Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Logo SVLR mli.png

 

 

 

 

Projekt je sofinancirala Evropska unija

Logo EU.jpg

 

 

 

ar©tur