Projekt D-CARE

datum: 19.11.2021

kategorija: Glasilo - Občina

 

Občina Ilirska Bistrica in RRA Zeleni kras sta vključena v projekt D-CARE, programa Interreg Podonavje, njegov namen je razvoj, pilotiranje in potrjevanje modelov pametne oskrbe v Podonavju za podporo socialnim inovacijam ter izboljšanju kompetenc in podjetništva. Ciljna skupina projekta so starejši od 55 let.

Na celotnem območju Podonavja so zaznani neugodni demografski procesi. Zaradi povečane mobilnosti celotna regija ostaja brez usposobljenih oseb, saj mladi iščejo boljše možnosti za delo v večjih mestih ali tujini, ostareli ljudje na podeželju pa tako ostajajo sami. Da bi oživeli območje, spodbudili prebivalstvo k vključevanju na trg dela in hkrati zagotovili dostop do storitev za starejšo populacijo, je potrebno uvesti nove inovativne medsektorske storitve.

Cilj projekta, v katerem sodeluje 26. partnerjev iz različnih držav Podonavja, je  tako okrepiti sodelovanje ključnih deležnikov z namenom reševanja izzivov na področju oskrbe nege in zdravja.

Zastavljenemu cilju bomo sledili:

  • z oblikovanjem inovativnih učnih okolji, kjer bo eden od ključnih ciljev priprava in izvedba programov usposabljanj na področju pametne oskrbe in zdravja;
  • s pilotnimi izvedbami konkretnih rešitev in testiranjem pametnih tehnologij v petih regijah ter oblikovanjem središč pametne nege in zdravja v teh regijah; 
  • z vzpostavitvijo transnacionalnega centra za oblikovanje politik, kjer bomo zbirali in odločevalcem posredovali dobre prakse in rešitve na tem področju.

Projekt D-CARE se bo zaključil 31.12.22 in je sofinanciran iz EU programa Interreg Podonavje.

ar©tur