NAMERA O PRODAJI STVARNEGA PREMOŽENJA Z NEPOSREDNO POGODBO

datum: 17.12.2019

kategorija: Uradne objave

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/18 in 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 35280-57/2017-24 z dne 12.12.2019, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

 

NAMERO O PRODAJI STVARNEGA PREMOŽENJA

Z NEPOSREDNO POGODBO

 

 

  1. Predmet prodaje stvarnega premoženja so naslednji poslovni prostori – garaže na naslovu Gregorčičeva ulica, Ilirska Bistrica (k.o. Trnovo):

 

Zap. št.

Št. parcele

Izklicna cena za prodajo:

EUR

Površina (m2)

1

73/24

4.000,00

15,00

2

73/25

4.000,00

15,00

3

73/26

4.000,00

15,00

4

73/27

4.000,00

15,00

5

73/28

4.000,00

15,00

 

 

Za prodajo predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba. Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 25 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

 

Kupnina mora biti plačana na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna  v roku 30 dni od izdaje računa; plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

 

Ponudbo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu. Rok za oddajo ponudbe na namero je 25 dni od objave na spletni strani tj. do vključno 10.1.2020. Ponudbo na namero lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, oz. po e-pošti na e-naslov:  obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.   

V primeru, da se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, bodo z njimi opravljena pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičninah je Patricija Jelenič, tel.št.:  05/71 12 332.

Župan ali oseba, ki jo župan za to pooblasti lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

Številka zadeve: 3528-57/2017-25

Datum: 17.12.2019

 

 

 

                                                                                                                          Občina Ilirska Bistrica

   župan Emil Rojc

      

Ponudba na namero o sklenitvi neposredne pogodbe - garaže Gregorčičeva 8.docx

 

ar©tur