Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Prešernova ulica 3 (Čebelica)

datum: 01.10.2019

kategorija: Novice

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 31/18), Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik, št. 4, 30.6.2006), Letnega plana razpolaganja z nepremičninami za leto 2019, ki je bil sprejet na 4. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica dne 6.3.2019, in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 13.4.2017 objavlja

 

 

Javno dražbo za prodajo nepremičnine

 

1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, tel. št. 7141-361, e-pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

 

2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine – poslovna stavba in pripadajoče zemljišče na naslovu Prešernova ulica 3, Ilirska Bistrica.

 

 

3. Opis predmeta prodaje: 

 

Zap. št.

Parc. št.

k.o.

Naslov

Površina m2

Vrsta rabe

Izklicna cena

1

1764/0

Ilirska Bistrica

Prešernova 3, Ilirska Bistrica

212,00

Objekt in zemljišče

96.300 EUR

 

Prodaja se izvede po sistemu videno – kupljeno.

 

4. Izklicna cena, najnižji znesek višanja in plačilo stroškov:

 

Izklicna cena za nepremičnino je navedena v zadnjem stolpcu tabele in ne vključuje stroškov ter zakonsko določenih dajatev (stroški cenitev, davek na nepremičnine, DDV…).

 

Dražitelji dvigajo ceno za nepremičnino z najnižjim zneskom višanja 500,00 EUR.

 

Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku.

 

Kupec nosi ob nakupu tudi vse stroške povezane z izvedbo pravnega posla (cenitev, overitev, 22 % davek na dodano vrednost, zemljiškoknjižni predlog….). Stroški se plačajo ob podpisu pogodbe oz. ob overitvi in vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo.

 

5. Način in rok plačila kupnine: Kupnino poravna kupec na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470, pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna, v 30 (tridesetih) dneh od izdaje računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje kupoprodajna pogodba za razdrto, prodajalec pa zadrži plačano varščino.

 

6. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo potekala v petek, 8.11.2019 ob 10.00 uri v prostorih sejne sobe Občine Ilirska Bistrica (Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica). Ponudniki morajo osebno ali priporočeno po pošti na Občino Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, posredovati prijavo za udeležbo na dražbi in sicer v zaprti ovojnici s pripisom »JAVNA DRAŽBA 8.11.2019 ZA NEPREMIČNINO V K.O. ILIRSKI BISTRICA«.  Prijava ter potrebna dokazila navedena pod 8. točko morajo prispeti v sprejemno pisarno Občine Ilirska Bistrica, najkasneje do dne 4.11.2019, do 12.00 ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti).

 

7. Višina varščine: Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati varščino v višini najmanj 10 % izklicne vrednosti nepremičnine, in sicer v višini 9.630,00 EUR. Varščina mora biti nakazana do dne 4.11.2019, do 12.00 ure. Varščino je potrebno nakazati na transakcijski račun št. 01238-0100016470, s pripisom »Plačilo varščine za javno dražbo nepremičnine v k.o. Ilirska Bistrica«. Plačana varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe. Vplačane varščine dražiteljev, ki se javne dražbe ne udeležijo ali k dražbi ne pristopijo, se zadržijo.

 

8. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najpozneje do dne 4.11.2019, do 12.00 ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti) predložiti:

 • izpisek iz ustrezne evidence AJPES ali iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni, oz. fotokopijo osebnega dokumenta in davčno številko (fizične osebe),
 • matično in telefonsko številko,
 • notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,
 • dokazilo o plačilu varščine, iz katerega je zraven plačila razviden predmet nakupa ter priložena celotna številka transakcijskega računa in ime banke za primer vračila varščine,
 • potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR),
 • potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih (fizične osebe ostalih članic EU morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
 • Originalno podpisano pisno izjavo (Obrazec-Izjava-Razpisni pogoji november 2019.docx), da ponudnik sprejema razpisne pogoje,
 • Podpisano soglasje (Obrazec - Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov.docx), da se strinjate z obdelavo vaših osebnih podatkov v vseh postopkih predmetne javne dražbe.
 • Podpisano izjavo (Obrazec - Izjava-cenilec-komisija.docx), da niste cenilec nepremičnine, ki jo kupujete s strani Občine Ilirska Bistrica (Cenilec stvarnega premoženja Igor Požar, Dilce 41, 6230 Postojna)  in član komisije za izvedbo javne dražbe (v sestavi: Patricija Jelenič, Andreja Uljan in Sonja Čošić), ter z njimi povezana oseba za kar se štejejo:
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali s cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oz. posvojitelja,
 • pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in
 • druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave ostaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te.

 

9. Pravila javne dražbe:

Dražbo bo vodila komisija, imenovana s strani župana.

Draži lahko tisti, ki se je pravočasno, to je do vključno dne 4.11.2019, do 12.00 ure (osebno v sprejemni pisarni ali pa morajo do tedaj prispeti v sprejemno pisarno po pošti), prijavil na dražbo ter predložil potrebna dokazila (navedena pod 8. točko).

Interesenti, ki ne bodo predložili potrebnih dokazil, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe.

Dražitelj na dražbi izkaže svojo istovetnost z osebnim dokumentom (osebna izkaznica ali potni list).

Po prijavi na dražbo, pa do zaključka draženja izbrane nepremičnine, dražitelji ne smejo zapuščati prostora, kjer se odvija javna dražba, oz. če prostor zapustijo, se vanj ne morejo več vrniti.

Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni sprejeta nova višja izklicna cena.

Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ali več dražiteljev za isto nepremičnino ponudijo enako ceno, se šteje, da nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene.

Če je dražitelj samo eden, ki sprejme izklicno ceno, je premoženje prodano za izklicno ceno.

Izklicna vrednost stvarnega premoženja se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, vodja javne dražbe ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe.

Javna dražba se glede posameznega predmeta prodaje šteje za neuspešno, če ni bila dosežena niti izklicna vrednost.

Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe (morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe).

Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Posamezne nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi kupoprodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Z najugodnejšimi dražitelji se sklenejo pogodbe najkasneje v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na posamezni nepremičnini v zemljiško knjigo bo kupcu izročeno po prejemu celotne kupnine.

 

10. Informacije in obvestilo: Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Ilirska Bistrica, tel. št. 71 41 361 oz. na e naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

11.Opozorilo:

 

Župan ali komisija s soglasjem župana lahko postopek do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti. Dražiteljem se povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.

 

 

 

Številka: 3528-28/2017-19

Datum: 1.10.2019

 

                                                                                   OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                    ŽUPAN

                                                                                                  Emil Rojc

 

ar©tur