PRAVILA ZA IZDAJO DOVOLILNICE za parkiranje na javnih parkirnih površinah v Občini Ilirska Bistrica

datum: 14.02.2019

kategorija: Novice

 

 

Številka: 371-11/2019

Datum: 12.2.2019

 

Zadeva: PRAVILA ZA IZDAJO DOVOLILNICE za parkiranje na javnih parkirnih površinah v Občini Ilirska Bistrica

 

                                                                                                                 1.

Na podlagi 3. odstavka 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 3. odstavka 36. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99, Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006, Uradni list RS, št. 44/18), 3. in 25. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi, št. 4/2010) se s sprejemom teh pravil določi oblika, vsebina in pogoji za izdajo dovolilnice ter višino najemnine za rezervirane parkirne prostore dovolilnic.

 

                                                                                                                 2.

Na izbranih parkirnih površinah, posebej označenih z dodatno parkirno signalizacijo, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, se uvede dovolilnice za časovno neomejeno parkiranje.

 

                                                                                                                 3.

Parkirne površine iz 2.točke so:

 

P01 – parkirne površine pred LEKARNO

 

P1

Dovoljeno za stranke lekarne

pon. – pet. 7.00 – 19.00

sobota 7.00 – 13.00

max. 2 uri

izjema imetniki dovolilnic za območje P1

 

 

      

P02 – parkirne površine med LEKARNO in ZDRAVSTVENIM DOMOM

 

P2

pon. – pet. 7.00 – 15.00

max. 2 uri

izjema imetniki dovolilnic za območje P2

 

 

       

P03 – parkirne površine pred ZDRAVSTVENIM DOMOM

 

P3

Dovoljeno za stranke zdravstvenega doma

pon. – pet. 7.00 – 20.00

max. 2 uri

izjema imetniki dovolilnic za območje P3

 

 

 

      

P04 – parkirne površine DOM na VIDMU

 

P4

pon., tor., čet., pet. 7.00 – 15.00

sreda 7.00 – 17.00

max. 2 uri

izjema imetniki dovolilnic za območje P4

 

 

 

        

P05 – parkirne površine ob bloku VOJKOV DREVORED

 

 

P5

pon. – pet. 7.00 – 19.00

max. 2 uri

izjema imetniki dovolilnic za območje P5

 

 

 

       

Parkiranje v območju kratkotrajnega parkiranja je brezplačno.

 

Dovolilnica dovoljuje parkiranje na parkirnih površinah, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, vendar ne zagotavlja prostega parkirnega mesta.

 

4.

UPRAVIČENOST DO DOVOLILNICE

Upravičenost do dovolilnice za neomejeno parkiranje na parkirnih površinah, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, imajo ob pogojih iz cit. Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Ilirska Bistrica, občinski in državni organi ter pravne osebe in s.p., ki imajo sedež na naslednjih naslovih:

 

GREGORČIČEVA CESTA 8a, dovolilnica za parkirno površino na P01– parkirna površina pred LEKARNO

GREGORČIČEVA CESTA 8c, dovolilnica za parkirno površino na P02 – parkirna površina med LEKARNO in ZDRAVSTVENIM DOMOM

GREGORČIČEVA CESTA 8, dovolilnica za parkirno površino na P03 – parkirna površina pred ZDRAVSTVENIM DOMOM

GREGORČIČEVA CESTA 2, dovolilnica za parkirno površino na P04 – parkirna površina DOM na VIDMU

VOJKOV DREVORED 2, dovolilnica za parkirno površino na P05 – parkirna površina ob bloku VOJKOV DREVORED

 

Občinski in državni organi ter pravne osebe in s.p., ki imajo sedež na navedenih naslovih, so ob pogojih iz cit. Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Ilirska Bistrica, upravičeni do dovolilnice za:

 

a. zaposlene na območju parkiranja

b. službena vozila občinskih in državnih organov, ki imajo sedež na območju parkiranja

 

Posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb ali izvajalci del po naročilu občine lahko za svoja službena vozila zaprosijo za parkirno dovolilnico, ki dovoljuje imetniku časovno neomejeno parkiranje na vseh teh posebej označenih in določenih parkirnih površinah.

 

5.

IZDAJA DOVOLILNIC

Na podlagi pisne vloge – prošnje za izdajo dovolilnice za parkiranje na območju kratkotrajnega parkiranja  upravičenca do dovolilnice, pristojni organ Občine Ilirska Bistrica ob pogojih iz cit. Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Občini Ilirska Bistrica, izda letno dovolilnico za vozilo z opredeljeno registrsko številko vozila.

 

Oblika in vsebina dovolilnice je določena v prilogi št. 1, ki je sestavni del teh pravil.

 

Morebitno spremembo podatkov je dolžan imetnik dovolilnice sporočiti izdajatelju takoj po nastanku spremembe.

 

Imetnik dovolilnice ne sme omogočati uporabe dovolilnice nepooblaščenim tretjim osebam.

 

Veljavnost dovolilnice se lahko podaljša še za naslednji rok veljavnosti, če se podatki na podlagi katerih je bila izdana in jih je imetnik navedel, ne spremenijo ter pri uporabi dovolilnice niso bile ugotovljene kršitve.

 

V zadnjem mesecu veljavnosti dovolilnice je potrebno obnoviti postopek izdaje le-te.

 

6.

NAČIN PARKIRANJA

Na parkirnih površinah, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju, je parkiranje urno omejeno – največ 2 uri, časovno neomejeno parkiranje je dovoljeno samo s posebno dovolilnico na s predpisano prometno signalizacijo posebej označenih in določenih parkirnih površinah. Na teh parkirnih površinah so postavljene obvestilne table z označbo prometnega režima.

 

7.

NADZOR NAD PARKIRANJEM
Uporabniki dovolilnic iz tega pravilnika so dolžni v času parkiranja dovolilnico v vozilu namestiti na armaturno ploščo vozila ali pod vetrobransko steklo tako, da je ta v celoti vidna in jo je možno brati.

Na območju kratkotrajnega parkiranja je potrebno na vidnem mestu v vozilu namestiti parkirni listek  z označenim časom začetka parkiranja.

Voznik po preteku označenega časa ne sme ponovno podaljšati časa parkiranja.

 

8.

Pravila za izdajo dovolilnic za parkiranje na javnih parkirnih površinah v Občini Ilirska Bistrica se objavi v Bistriških odmevih in na občinski spletni stani, uporabljajo pa se od 1.3.2019 dalje.

 

 

 

Župan

Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc, l.r.

 

Priloga 1- Vzorec dovolilnice

Pravila parkiranje - priloga 1 - DOVOLILNICA-1.doc

Parkirna ura je na voljo v Turistično informacijskem centru Ilirska Bistrica.

Vzorec parkirne ure:

parkirna ura-1.pdf

Slika območja:

Parkirišča_dovolilnice

 

 

 

 

ar©tur