Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ilirska Bistrica

datum: 20.12.2018

kategorija: Novice

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ilirska Bistrica

 

V veljavo je stopil Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ilirska Bistrica  (Ur. l. RS, št. 67/18), ki pomeni uskladitev področja z novim Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 13/18), ki predvideva, da občine s splošnim aktom določijo višino turistične in promocijske takse.

 

Trenutno področje turistične takse v občini ureja veljaven Odlok o turistični taksi v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/98 z dne 1. 12. 1998), na podlagi katerega je turistična taksa določena v točkah, za Občino Ilirska Bistrica 9 točk. Na podlagi Sklepa o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS, št. 25/14 in 13/18 – ZSRT-1) znaša vrednost točke turistične takse od 1. januarja 2015 0,115 eura. Torej znaša višina turistične takse 1,03 eur (8 x 0,115 eur).

 

V novem odloku bo turistična taksa ostala na enaki ravni in sicer v višini 1,00 eur, posledično znaša višina promocijske takse 25 odstotkov obračunane turistične takse, in sicer 0,25 eur. Skupen znesek obeh taks, ki se obračuna gostu, je 1,25 eur. Oprostitev plačila takse izven tistih, ki jih določa zakon, občina ne predvideva. 

Za višino turistične takse vključno s predpisano promocijsko takso se uporablja določila novega odloka od 1. 1. 2019 dalje.

 

Še nekaj informacij glede oddajanja sob

 

Na področju turizma in oddajanja sob turistom je bilo v zadnjih mesecih s strani države sprejetih veliko novosti, ki bistveno vplivajo na poslovanje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov, sobodajalcev, kmetov, skratka vseh, ki sprejemajo turiste na prenočevanje.

 

Dne 13. 8. 2017 se je začel uporabljati nov Zakon o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16), ki ureja obveznosti prijave in vodenja Knjige gostov.

 

Dne 15. 3. 2018 se je začel uporabljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), ki ureja obveznosti pobiranja, evidentiranja in odvajanja turistične takse.

 

Glede na trenutne izredno ugodne razmere, ki vplivajo na hiter razvoj turizma tudi v naši regiji, se vse več posameznikov odloča svoje proste prostore oddajati v turistične namene. Ob tem ni odveč omeniti, da je potrebno pred vpisom (oglaševanjem) svojih sob na npr. AiR BnB ali Booking, ter oddajanjem turističnih kapacitet turistom, svojo dejavnost ustrezno registrirati (ustanoviti podjetje, s.p., sobodajalec, ipd.) in urediti formalnosti za legalizacijo poslovanja (vpis AJPES, Upravna enota, Občina, VEM-točke, prijava na FURS…).

 

Šele po uspešni registraciji tovrstne poslovne dejavnosti in prostorov, lahko subjekt začne sprejemati turiste na prenočevanje.

 

Za pravilno in zakonsko skladno poslovanje je potrebno vedeti, da je gostitelj dolžan identificirati vsakega svojega gosta, ga vpisati v evidence (e-turizem, knjiga gostov in evidenca turistične takse) in v predpisanem roku nakazati pobrano turistično takso na poseben račun občine.

 

 

 

 

 

Aplikacija e-Turizem (AJPES)

 

Ta aplikacija služi zbiranju in posredovanju podatkov o gostih in nastanitvah. Pri vnosu gosta pazite na zakonske roke, ki so izredno kratki!

 

V omenjeno aplikacijo ste dolžni ročno ali preko računalniškega vmesnika v 12 urah po prihodu vnesti prijavo gosta (ne glede na trajanje nastanitve). Zaradi omenjenega imate pred vpisom gosta pravico vpogledati v njegov osebni dokument. Pri vpisu gosta (sploh tujih državljanov) bodite previdni, saj odgovornost za pravilni vnos podatkov nosite vi kot gostitelj. 

Če katerikoli gost nima ustreznega identifikacijskega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica) ali vam ga ne želi izročiti, ga na bivanje ne smete sprejeti, o tem pa obvestite policijo.  

 

Omenjena aplikacija po vnosu gosta, njegove podatke avtomatsko posreduje Policiji, Statističnemu uradu in Občinam, tako da vam posebnih dodatnih prijav na te organe (tako kot v preteklosti) ni potrebno več izvajati. Trenutno so lahko izjema le Občine, zaradi tega svetujemo, da na pristojni občini predhodno preverite način poročanja in nakazovanja pobrane turistične takse.

 

Ko gost vašo nastanitev zapusti, ste dolžni v roku 12-ih ur v e-Turizem vpisati še datum in uro odhoda. Vsakršna zamuda pri vpisu prihoda in odhoda gosta je lahko prepoznana kot kršitev.

 

Omenjena aplikacija e-Turizem podatke o gostih hrani 32 dni, čeprav ste jih vi kot gostitelj dolžni hraniti najmanj eno leto. To pomeni, da si morate te podatke arhivirati na način (natisniti ali prenesti v elektronski arhiv), ki bo omogočal hrambo najmanj eno leto.

 

e-Turizem ni knjiga gostov in ni evidenca turistične takse, lahko pa si jo z računalniškim vmesnikom ali drugimi podpornimi programi nadgradite, da bo zadoščala definiciji knjige gostov in evidence turistične takse.  

 

 

Knjiga gostov

 

Osnovna evidenca vsakega gostitelja je knjiga gostov v katero morajo biti (z vsemi zahtevanimi podatki!) vpisani popolnoma vsi turisti (gostje), ki jih sprejmete na prenočevanje.

 

Knjiga gostov vsebuje:

1)         zaporedno številko prijave gosta,

2)         ime in priimek,

3)         datum rojstva,

4)         spol,

5)         državljanstvo

6)         številka in vrsta identifikacijskega dokumenta,

7)         datum prihoda in odhoda gosta,

8)         uro prihoda in odhoda gosta,

9)         podatke za namen obračuna in plačila turistične takse.

 

Knjigo gostov lahko vodite preko računalniškega vmesnika ali ročno (npr. exel).  Ustrezno vodenje knjige gostov je zagotovljeno, ko je nabor podatkov tak, kot predvideva zakon in ko je zagotovljeno ustrezno časovno arhiviranje podatkov o gostih.

 

 

 

 

 

Evidenca turistične takse

 

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, ki so jo dolžni plačevati gosti. Gostitelji so jo dolžni gostu zaračunati, vnesti v evidenco in jo v roku nakazati na poseben račun občine. 

Gostitelji nimajo popolnoma nobene diskrecije odločanja komu bodo zaračunali turistično takso in komu oprostili. V celoti so dolžni izvajati obveznost, kot jo predpisuje zakon in občinski odlok.

 

Evidenca turistične takse vsebuje;

-           podatek o številu prenočitev posameznega gosta,

-           znesek pobrane turistične takse za posameznega gosta in

-           razlog oprostitve, če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse.

Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot evidenca gostov. Podatki v evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.

 

Evidenca turistične takse je potrebna zaradi transparentnega manipuliranja s pobrano turistično takso. Turistično takso ste dolžni zaračunati za vsakega gosta posebej, jo ustrezno evidentirati in jo do 25. dne v mesecu za pretekli mesec nakazati na poseben račun občine.

 

Turistično takso seveda zaračunate tudi v primeru, ko v vaših nastanitvah turist biva brezplačno.   

 

ar©tur