Ugotovitvena odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

datum: 11.01.2017

kategorija: Novice

Ugotovitvena odločba

OBČINA ILIRSKA BISTRICA

OBČINSKA UPRAVA

OBČINE ILIRSKA BISTRICA

BAZOVIŠKA CESTA 14

6250 ILIRSKA BISTRICA

 

Številka: 371-79/2016

Datum: 10.1.2017

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10) in prvega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 62/10, 20/11) v upravni zadevi ugotovitve o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

UGOTOVITVENO ODLOČBO

 

  1. Nepremičnina parc. št. 1246/4 (ID znak: 2579-1246/4-0) k.o. 2579 Podgrad, ki je zemljiškoknjižna last Občine Ilirska Bistrica, je javno dobro in se ji določi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
  2. Na podlagi Sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica št. 478-19/2010 z dne 8.10.2015 (Uradni list Republike Slovenije, št. 88/2016) o vzpostavitvi statusa javnega dobra, se na navedeni nepremičnini vzpostavi status javnega dobra lokalnega pomena.
  3. Na nepremičnini parc. št. 1246/4 (ID znak: 2579-1246/4-0) k.o. 2579 Podgrad, se po pravnomočnosti te odločbe v zemljiški knjigi vpiše zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Zaradi vpisa zaznambe v zemljiško knjigo, se odločba po pravnomočnosti pošlje pristojnemu sodišču.
  4. Stroški v tem postopku niso nastali.

 

Obrazložitev:

Občinski svet Občine Ilirska Bistrica je na svoji 8. seji dne 8.10.2015 sprejel sklep št. 478-19/2010  (Uradni list Republike Slovenije, št. 88/2016), da se po odkupu nepremičnine parc. št. 1246/4 (ID znak: 2579-1246/4-0) k.o. 2579 Podgrad, v zemljiški knjigi zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na predmetni nepremičnini.

 

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04-UPB1, 14/05, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 62/10, 20/11; v nadaljevanju: ZGO-1) v 2.2. točki 2. člena definira, da grajeno javno dobro lokalnega pomena predstavlja grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

 

V 3. členu ZCes-1 določa, da so javne ceste prometne površine splošnega pomena za promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste in pravila cestnega prometa, ter so javno dobro in kot take izven pravnega prometa. 1. odstavek 39. člena ZCes-1 deli javne ceste na državne in občinske ceste.

39. člen ZCes-1 dalje določa, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske ceste pa v lasti občin, glede na pomen za promet in povezovalne funkcije v prostoru pa kategorizira občinske ceste na lokalne ceste, javne poti in občinske kolesarske poti.

 

Občina Ilirska Bistrica je sprejela Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 13/01), ki v 4. členu določa, da se občinske ceste kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti, ter so javno dobro v lasti in upravljanju občine (11. člen). Sprejet je bil tudi Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/01, v nadaljevanju Odlok), v katerem je uredila občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe.

Občinske ceste se skladno z 2. členom Odloka kategorizirajo na lokalne ceste (LC) in javne poti (JP). Lokalne ceste so lokalne ceste med naselji v Občini Ilirska Bistrica in med naselji v Občini Ilirska Bistrica in naselji v sosednjih občinah ter ceste v mestu Ilirska Bistrica z uvedenim uličnim sistemom (3. člen Odloka). Javne poti so javne poti v naseljih in med naselji in javne poti v mestu Ilirska Bistrica (6. in 7. člen Odloka).

V 6. členu Odloka, ki podrobneje določa javne poti (JP) v naseljih in med naselji, je pod zap. št. 127 določena javna pot št. JP 636280, namenjena mešanemu prometu, potek ceste G1-7 - Podgrad – G1-7.  Navedena javna pot poteka po nepremičnini parc. št. 1246/4 vse k.o. 2579 Podgrad, ki je zemljiškoknjižna last Občine Ilirska Bistrica.

 

Skladno z določili 211. člena ZGO-1 se z dnem uveljavitve zakona šteje, da grajeno javno dobro, kot ga opredeljujejo določbe zakona, ureja tudi Zakon o javnih cestah, katerega je nadomestil ZCes-1.

Ob upoštevanju že cit. predpisov, ki urejajo vprašanja lastništva javnih cest, gre ugotoviti, da cit. nepremičnina spada pod javne občinske poti in kot taka nesporno javno dobro v lasti Občine Ilirska Bistrica.

V skladu z 21. členom ZGO-1 je potrebno za nepremičnine, ki so grajeno javno dobro lokalnega pomena, na podlagi sklepa občinskega sveta občine, izdati ugotovitveno odločbo po uradni dolžnosti, s katero pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

Ob uporabi cit. določil gre ugotoviti, da ima navedena nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Odločbo o ugotovitvi tega pravnega dejstva izda po uradni dolžnosti občinska uprava, kot to določa 2. odstavek 212. člena ZGO-1, in se na podlagi 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, 58/2003, 37/08, 45/08, 28/09, 79/10, 25/11) in 21. člena ZGO-1 po pravnomočnosti odločbe zaznamuje v tusodni zemljiški knjigi.

 

Naslovni organ je na podlagi podanega in uvodoma cit. določil odločil, kot izhaja iz izreka te odločbe.

S tem je odločba utemeljena.

Odločba je po 23. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) takse prosta. Drugi stroški v postopku niso nastali.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od javnega naznanila. O pritožbi odloča župan občine. Pritožba se lahko vloži pisno, pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Ilirska Bistrica, Urad župana, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Uradni list RS, št. 106/10) znaša upravna taksa za pritožbo 18,10 evrov.

Taksa se lahko plača z nakazilom na račun št. 0123-8438-0309-183, referenca št. 11 75370-7111002-2017 ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica (v gotovini ali s plačilno/kreditno kartico). Če bo taksa plačana z nakazilom, je potrebno pritožbi priložiti potrdilo o plačilu upravne takse (plačilni nalog UPN, obdelan s strani banke/pošte ali izpisek razčlenitve prometa denarnih sredstev ali spletno potrdilo o opravljenem plačilu, iz katerega sta razvidna datum in ID plačila).

 

Postopek vodila:                                            Vodja Odd. za gospodarsko infrastrukturo     

Damijana Pugelj, mag.upr.ved                      Občine Ilirska Bistrica

Svetovalka II                                                 Dragica Kastelic Boštjančič

 

VROČITI:

  1. Z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica,
  2. Arhiv, tu.

PO PRAVNOMOČNOSTI

  1. Zemljiška knjiga pristojnega sodišča.
ar©tur