Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo

datum: 04.08.2016

kategorija: Novice

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem z neposredno pogodbo

Na podlagi 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in  samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter sklepov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 30.6.2016 in 28.7.2016, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

Z NEPOSREDNO POGODBO

 

  1. Predmet oddaje stvarnega premoženja v najem so naslednji poslovni prostori:
  • poslovni prostor (garaža) v izmeri 15,39 m2, na parc. št. 3140/18, k.o. Trnovo (Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 1,40 EUR/mesec/m2,
  • poslovni prostor (garaža) v izmeri 15,00 m2, na parc. št. 31/8, k.o. Ilirska Bistrica (Prešernova 24, Ilirska Bistrica), po izklicni ceni 21,00 EUR/mesec,
  • poslovna prostora v izmeri 36,00 m2 po izklicni ceni 21,96 EUR/mesec in 16,00 m2 po izklicni ceni 9,76 EUR/mesec v stavbi št. 1039, k.o. Trnovo (Vojkov drevored 14, Ilirska Bistrica).

 

Poslovni prostori se oddajo v najem za dobo petih let.

 

  1. Utemeljitev oddaje v najem z neposredno pogodbo: izkazan interes za najem samo s strani enega ponudnika (za vsak poslovni prostor posebej).

 

  1. Pogodbe bodo sklenjene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh občine.

 

 

Številka zadeve: 3528-29/2016

                         3528-40/2010

                         3528-11/2016

 

Datum: 1.8.2016

 

 

                                                                                                                župan Emil Rojc, l.r.

                                                                                                               Občina Ilirska Bistrica

 

ar©tur