Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

datum: 22.01.2016

kategorija: Novice

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Številka: 3528-32/2013

Datum: 20.1.2016

 

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26.9.2013, objavlja

 

                                                                  Javno zbiranje ponudb

za oddajo poslovnega prostora v najem

 

 

Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine:

   Poslovni prostor se nahaja v pritličju objekta na naslovu Rozmanova ulica 14, Ilirska Bistrica, na parc. št. 1894/0, k.o. Ilirska Bistrica. Površina poslovnega prostora znaša 38,48 m2. 

Izhodiščna mesečna najemnina za poslovni prostor znaša 88,50 EUR. Najemna pogodba bo sklenjena za obdobje petih let, z možnostjo podaljšanja.

Razpisni pogoji:

a.     Poslovni prostor se oddaja za namene skladiščenja.

b.     Ponudba mora vsebovati višino ponujene najemnine ter program oz. dejavnost, ki se bo izvajal v poslovnem prostoru.

c.     Udeleženci, ki se bodo prijavili na razpis, morajo v navedenem roku vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene ene mesečne najemnine (8,85 EUR) na račun Občine Ilirska Bistrica, odprt pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za finance, Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Postojna, številka: 01238-0100016470, s pripisom »Varščina za poslovni prostor«. Ponudnikom, katerih ponudba ne bo sprejeta, bo varščina brezobrestno vrnjena v nominalnem znesku v osmih dneh po sprejemu odločitve. Najugodnejšemu ponudniku bo vplačana varščina obračunana pri najemnini.

d.     Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku, se smatra, da od ponudbe odstopa, Občina Ilirska Bistrica pa v tem primeru lahko pozove k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika ter zadrži vplačano varščino.

e.     Pri javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.

Dokazila:

V ponudbi je potrebno navesti predmet javne ponudbe, za katerega se izkazuje interes, program oziroma opis dejavnosti, izjavo o 60-dnevni vezanosti na dano ponudbo in vse osnovne podatke, in sicer naziv oz. ime in priimek, naslov ponudnika in telefonsko številko ter priložiti naslednje:

-       potrdilo o vplačani varščini ter celotno številko transakcijskega računa za primer vračila varščine;

-       davčno številko oziroma ID številko za DDV;

-       fotokopijo osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega ali drugega registra (AJPES) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejši od 30 dni na dan odpiranja ponudbe.

-       dokazilo o finančnem stanju, in sicer pravne osebe (razen društev) in samostojni podjetnik priložijo zadnjo bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo leto, za fizične osebe – bančni izpisek za pretekle 3 mesece,društva pa priložijo davčno napoved z bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo leto.

Nepopolne in nepravočasne ponudbe, ponudbe brez dokazila o vplačilu varščine bodo iz postopka izločene.

Način in rok oddaje ponudbe:

-       Ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje do petka, dne 5.2.2016, do 12.00 ure, v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, z oznako »Ponudba za najem poslovnega prostora – NE ODPIRAJ«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudniki lahko pošljejo ponudbe priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma in ure.

Javno odpiranje ponudb bo v sredo, 10.2.2016, ob 10.00 uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru, da komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Župan Občine Ilirska Bistrica lahko začeti postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo poslovnega prostora do sklenitve pravnega posla ustavi. Vse dodatne informacije o oddaji nepremičnine v najem ter dogovor glede možnega ogleda so na voljo na tel. št. 05/71-12-332, ga. Patricija Jelenič.

 

 

 

                                                                                             Župan

                                                                                                                          Emil Rojc, l.r.

                                             

 

 

ar©tur